129/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 16ης/15.7.2022 Ε Κ Τ Α Κ Τ Ησυνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:   129/2022

Περίληψη: Επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 λόγω εκτεταμένων αλλαγών στις διατάξεις του Ν.4412/2016

 

   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η  του μηνός Ιουλίου έτους 2022 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 12:00 συνήλθε σε  έ κ τ α κ τ η    συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.10911/15-7-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη δηλαδή:

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Θελερίτης Γεώργιος  8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Τσολάκος Γεωργιος 11. Φιακάς Παναγιώτης  12. Τσιόγκας Νικόλαος                        
13. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 14. Σαρχάνης Κων/νος 15. Μπακόλιας Παναγιώτης  16. Λέγγας Μάρκος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Συριάνος Κων/νος                         

 

19. Γαλάνης Βασίλειος 20. Μαστοράκης Δημήτριος
21. Παπαγεωργίου Δημήτριος 22. Ρουμπέκας Γεώργιος 23. Κατσιμπούλας Αντώνιος 24.  Παπαβασιλείου Νικόλαος

 

25.   Χουσελάς  Ευάγγελος  26. Νανοπουλος Βασιλειος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:   1.  Γκούμας Σταμάτιος

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  Ουδείς

 

     
 ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
35. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 36. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
     

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 2ο  Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)

 

     Στο 2ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης  με τίτλο: «Επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 λόγω εκτεταμένων αλλαγών στις διατάξεις του Ν.4412/2016», ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, ενημέρωσε το συμβούλιο   για το έκτακτο και κατεπείγον του θέματος ,  λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του θέματος αυτή , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη την από 11/7/2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως ακολούθως:

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Κιάτο 11/07/2022

 

Πληρ.: M. Ευαγγελοπούλου

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:    κο Πρόεδρο Δ.Σ. Δήμου

Σικυωνίων

 

Κοινοποίηση.:

κ.  Σαρχάνη Κωνσταντίνο

Αντιδήμαρχο Τεχνικών

Υπηρεσιών

Έχοντας υπόψη:

1.   το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015

2. το Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016): «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει

3. το Ν. 4314/23.12.14 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ 265/23-12-2014/Α), όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α/14-05-2015) και το Νόμο 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/02-07-2015) και ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) και ισχύει

  1. το Ελληνικό Πρότυπο (ΕΠ) ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα – Απαιτήσεις», τους οδηγούς εφαρμογής της σειράς ΕΠ ΕΛΟΤ 1431 (ΕΠ ΕΛΟΤ 1431-1,2,3) και την Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1432 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα – Απαιτήσεις για διεργασίες αξιολόγησης και αξιολογητές»

και προκειμένου να είμαστε σε θέση να πιστοποιήσουμε τη διοικητική ικανότητα του Δήμου μας στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται με την παρούσα Απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως προβεί σε:

Επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 λόγω εκτεταμένων αλλαγών στις διατάξεις του Ν. 4412/2016

Η Υπάλληλος του Τμήματος Προγραμματισμού,                                                      Ο Αν. Προϊστάμενος Τ.Ε.-Η/Μ

Οργάνωσης & Πληροφορικής                                                                      Έργων &  Συγκ/νιών

Ευαγγελοπούλου Μαρία                                                                            Β. Κατσιμπούλας

Επόπτρια Δημόσιας Υγείας                                                                  Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα   

 

  1. Θ εωρεί, την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα, και το θέμα αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 77 §6 του  ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

  1. Επικαιροποιεί, το Εγχειρίδιο  Διαδικασιών Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 λόγω εκτεταμένων αλλαγών στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 .

 

3 .    Κ ο ι ν ο π  ο ι ε ί ,  την παρούσα  απόφαση στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για τις δικές της ενέργειες .

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 129/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 15.07.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email