129/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

14ης/24.05.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 129/2021   15ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Επικαιροποίηση της 115/2018 απόφασης ΟΕ «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα προσφυγή του ΛΕΒΙΔΙΩΤΗ Ανδρέα κλπ».

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 24η Μαΐου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4897/20.05.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Σωτηρόπουλος Ι.
  5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος    
απόντες: 1.Λέγγας Μάρκος      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 115/2018 προηγούμενη απόφαση η οποία ορίζει τη Δικηγόρο του Δ.Σ. Κορίνθου, κα Αντιγόνη Κατσαβού, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου ύστερα από την 11.11.2013 ασκηθείσα προσφυγή του κου Ανδρέα Λεβιδιώτη του Παναγιώτη κλπ κατά του Δήμου Σικυωνίων, δυνάμει της οποίας ζητείται: Να γίνει δεκτή η εν λόγω προσφυγή προκειμένου να ακυρωθούν και να εξαφανιστούν οι κάτωθι αναφερόμενες προσβαλλόμενες πράξεις και συγκεκριμένα: α) οι με αρ. πρωτ. 24191/08.10.2013 κοινοποιήσεις αποσπάσματος Βεβαιωτικού Καταλόγου σε υπόχρεους του Δήμου Σικυωνίων με επιβαλλόμενα ποσά σε καθέναν ξεχωριστά, β) οι υπ’ αριθμ. 622/28.12.2012 και με αριθμ. πρωτ. 30049/2012 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, περί επιβολής τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για τους χρησιμοποιούντες πολίτες και παραγωγούς το χώρο της λαϊκής αγοράς αλλά και γ) η με ημερομηνία 15.03.2013 υπ’ αριθμ. 618/8398 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου καθώς και δ) να καταδικαστεί ο Δήμος Σικυωνίων στη δικαστική δαπάνη αυτών.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την με αρ. πινακίου 463/26.08.2020 κλήση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου,
  • την 115/2018 (Ω657Ω1Θ-ΥΥ3) απόφαση ΟΕ
  • την 268/4925/20.05.2021 (ΨΓΣΖΩ1Θ-ΨΘ5) ΑΑΥ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Επικαιροποιούμε την 115/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση προσφυγής του Ανδρέα ΛΕΒΙΔΙΩΤΗ του Παναγιώτη κλπ.

 

Β. Ορίζει τη Δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου Κατσαβού Αντιγόνη προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου ύστερα από την 11.11.2013 ασκηθείσα προσφυγή του Ανδρέα Λεβιδιώτη του Παναγιώτη κλπ κατά του Δήμου Σικυωνίων, δυνάμει της οποίας ζητείται: Να γίνει δεκτή η εν λόγω προσφυγή προκειμένου να ακυρωθούν και να εξαφανιστούν οι κάτωθι αναφερόμενες προσβαλλόμενες πράξεις και συγκεκριμένα: α) οι με αρ. πρωτ. 24191/08.10.2013 κοινοποιήσεις αποσπάσματος Βεβαιωτικού Καταλόγου σε υπόχρεους του Δήμου Σικυωνίων με επιβαλλόμενα ποσά σε καθέναν ξεχωριστά, β) οι υπ’ αριθμ. 622/28.12.2012 και με αριθμ. πρωτ. 30049/2012 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, περί επιβολής τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για τους χρησιμοποιούντες πολίτες και παραγωγούς το χώρο της λαϊκής αγοράς αλλά και γ) η με ημερομηνία 15.03.2013 υπ’ αριθμ. 618/8398 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου καθώς και δ) να καταδικαστεί ο Δήμος Σικυωνίων στη δικαστική δαπάνη αυτών.

Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης της προαναφερθείσας.

 

Η αμοιβή της δικηγόρου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 184,76€ σύμφωνα με την 268/2021 ΑΑΥ.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 129/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 24.05.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email