129/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

11/10.06.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 129/2019   Θέμα: Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης των υπαλλήλων ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Χρήστου & ΓΚΙΟΥΛΗ Κωνσταντίνου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου δυνάμει της 100/2019 απόφασης ΟΕ.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 10η Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6724/06.06.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μπουζιάνη Βασιλική
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Ζάρκος Δημήτριος    
5.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
6.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

4ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης των υπαλλήλων ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Χρήστου & ΓΚΙΟΥΛΗ Κωνσταντίνου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου δυνάμει της 100/2019 απόφασης ΟΕ, o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών, την από 03/06/2019 σχετική με το θέμα γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου Γεωργούλια Κωνσταντίνας που μεταξύ άλλων αναφέρει πως «… πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για τον διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης …» και πρότεινε τον ορισμό του δικηγόρου Ζαρρή Κωνσταντίνου.

 

Ακολούθως ο πρόεδρος πρότεινε τον ορισμό του δικηγόρου Ζαρρή Κωνσταντίνου.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις των άρθρων 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις των άρθρων 203 κ.ε. του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’133),
  • την με αρ. πρωτ. 5484/08.05.2019 αίτηση του Θεοχαρόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη,
  • την με αρ. πρωτ. 5485/08.05.2019 αίτηση του Γκιούλη Κωνσταντίνου του Παναγιώτη,
  • το Α18/349/24.01.2019 Κλητήριο Θέσπισμα ,
  • την 100/2019 (ΨΟ78Ω1Θ-ΤΜΙ) απόφαση ΟΕ,
  • την από 03.06.2019 γνωμοδότηση,
  • την πρόταση του προέδρου,
  • την 339/6807/10.06.2019 (6Θ74Ω1Θ-ΕΩΒ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει ως συνήγορο υπεράσπισης των δημοτικών υπαλλήλων α) Θεοχαρόπουλου Χρήστου και β)Γκιούλη Κωνσταντίνου, το δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου Ζαρρή Κωνσταντίνο προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου την 1η Νοεμβρίου 2019  ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00’ πμ προς υπεράσπιση των ανωτέρω υπαλλήλων του Δήμου Σικυωνίων, κατόπιν του υπ’ αριθμ. Α18/349/24.01.2019 Κλητήριου Θεσπίσματος, κατά την ορισθησομένη δικάσιμο .  Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης των ορισθησομένων δικασίμων.

 

Β. Η δαπάνη ανέρχεται σε 145,08€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.004 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών». Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 129/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10.06.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email