128/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 16ης/15.7.2022 Ε Κ Τ Α Κ Τ Ησυνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:   128/2022

Περίληψη: Έγκριση «Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2022» μετά την αριθ. 249/2022  απόφαση Οικονομική Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων.

 

   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η  του μηνός Ιουλίου έτους 2022 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 12:00 συνήλθε σε  έ κ τ α κ τ η    συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.10911/15-7-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη δηλαδή:

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Θελερίτης Γεώργιος  8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Τσολάκος Γεωργιος 11. Φιακάς Παναγιώτης  12. Τσιόγκας Νικόλαος                         
13. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 14. Σαρχάνης Κων/νος 15. Μπακόλιας Παναγιώτης  16. Λέγγας Μάρκος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Συριάνος Κων/νος                         

 

19. Γαλάνης Βασίλειος 20. Μαστοράκης Δημήτριος
21. Παπαγεωργίου Δημήτριος 22. Ρουμπέκας Γεώργιος 23. Κατσιμπούλας Αντώνιος 24.  Παπαβασιλείου Νικόλαος

 

25.   Χουσελάς  Ευάγγελος  26. Νανοπουλος Βασιλειος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:   1.  Γκούμας Σταμάτιος

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  Ουδείς

 

     
 ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
35. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 36. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
     

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 1ο  Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, ενημέρωσε το συμβούλιο   για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδριάσεις και του 1ο θέματος αυτής  με τίτλο: «Έγκριση «Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2022» μετά την αριθ. 249/2022  απόφαση Οικονομική Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων»,  λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

 

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη την αριθ. 249/2022 με ΑΔΑ: ΨΓΤ8Ω1Θ-9ΔΧ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                          

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

19η/8 .7. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

249/2022

  10ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση προϋπολογισμού 2022.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 8η Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9952/4.7.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών τα (2) σχετικά υπηρεσιακά σημειώματα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τα οποία εισηγείται την τροποποίηση του π/υ του Δήμου, τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

–     τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

–     τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

–     τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

–     τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’ 147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

–   την 221/2021 απόφαση ΔΣ (6ΣΓΤΩ1Θ-ΤΜΒ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2022»

–   την 243/2021  απόφαση ΔΣ (6ΥΚ5Ω1Θ-Ρ0Ξ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2022»

–   την 21798/14.02.22 (ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,

–   την αριθμ. 20/06-06-2022 απόφαση του ΔΣ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου,

–   την αριθμ. 0925/21-02-2022 (6ΑΑΗ46ΜΤΛ6-ΞΙΜ)  απόφαση ΥΠΕΣ που κατανέμει (Β’ κατανομή 2022)  στο Δήμο Σικυωνίων το ποσό των 232.114,23€ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών προερχόμενο από ΚΑΠ 2022.

–   το από  (α) 4/7/2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

–   το από  (β) 4/7/2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

–     τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Νικ. Ζαχαρόπουλου

Α. Αποδέχεται το -επιπλέον- ποσό των 160.578,84€ που κατανεμήθηκε στο Δήμο Σικυωνίων δυνάμει της αριθμ. 0925/21-02-2022 (6ΑΑΗ46ΜΤΛ6-ΞΙΜ)  απόφασης ΥΠΕΣ (Β΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2022) για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών προερχόμενο από ΚΑΠ 2022  και εγγράφει ως έσοδο σύμφωνα με τις οδηγίες του αρ. πρωτ. 12034/23-2-2022 εγγράφου του ΥΠΕΣ.

 

Β. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022, ως κάτωθι:

(α) Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον                             Κ.Α.  06.00.1219.013 με τίτλο «Επιχορήγηση από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου {Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου} για πολιτιστικές εκδηλώσεις» ποσό 5.000,00€  δημιουργώντας νέα  πίστωση και το μεταφέρουμε στο σκέλος των εξόδων μέσω                          -Αποθεματικού- και συγκεκριμένα:

 

 

  Στον Κ.Α. 02.15.6471.002 με   τίτλο «Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό  200 ετών από τη μάχη του ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ» ποσό 5.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από επιχορήγηση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου για πολιτιστικές εκδηλώσεις.

 

(β) Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον                             Κ.Α.  06.00.0611.001 με τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)» ποσό 147.867,48€  ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.406.162,36€   και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 2.554.029,84€ .

 

 

 

  Στον Κ.Α. 02.00.6712.004 με τίτλο «Επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού Παιδικών Σταθμών και Χώρων Άθλησης Ν. 2880/2001 προς το (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία [Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Σικυωνίων] (Η ΜΗΚΩΝΗ)»  ποσό (10.776,96 + 1.934,40)  12.711,36€ προερχόμενη από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, ενισχύοντας  την πίστωση  του ποσού των  206.844,36€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 219.555,72€ .
  Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον                          Κ.Α.  06.00.0611.002 με τίτλο «ΚΑΠ για τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 12 Ν 2880/2001)» ποσό 10.776,96€  ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 175.366,68€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 186.143,64€ . Στον Κ.Α. 02.10.6142.002 με   τίτλο «Διαμόρφωση διαδικασιών για την δημιουργία συστήματος δικλείδων ασφαλείας στην οικονομική λειτουργία του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»   δημιουργώντας νέα πίστωση  ποσού 20.000,00€

 

  Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον                            Κ.Α.  06.00.0611.003 με τίτλο «ΚΑΠ για τη λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης (άρθρο 14 Ν 2880/2001)» ποσό 1.934,40€  ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 31.477,68€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 33.412,08€ . Στον Κ.Α. 02.10.6142.003 με   τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την άσκηση λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»   δημιουργώντας νέα πίστωση  ποσού 24.800,00€

 

   

 

 

μεταφέρουμε στο σκέλος των εξόδων μέσω -Αποθεματικού- το ποσό των 160.578,84€ και συγκεκριμένα:

Στον Κ.Α. 02.30.7412.002 με   τίτλο «Εκπόνηση μελετών»  ποσό 103.067,48€ προερχόμενο από Κ.Α.Π. έτους 2022 προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών,  ενισχύοντας την πίστωση  του ποσού  των 264.627,65€   προερχόμενο από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021,  διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 367.695,13€ .

Γ.  Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 249/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο αντιπρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 8.7.2022

ο αντιπρόεδρος

Γεώργιος Τσολάκος

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κατά Πλειοψηφία   

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νικ. Ζαχαρόπουλου  (δεν δικαιολόγησε την αρνητική ψήφο του) 

 

  1. Θ εωρεί, την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα, και το θέμα αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 77 §6 του  ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

 

 

  1. Εγκρίνει,την Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2022» σύμφωνα με την αριθ. 249/2022   με ΑΔΑ: ΨΓΤ8Ω1Θ-9ΔΧ απόφαση της Οικονομική Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων ,  όπως αυτή συντάχθηκε υπογράφηκε αρμοδίως,  αναγράφεται στο  σκεπτικό  της παρούσας,  επισυνάπτεται  και  αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της .

 

3 .    Κ ο ι ν ο π  ο ι ε ί ,  την παρούσα  απόφαση στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για τις δικές της ενέργειες .

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 128/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 15.07.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email