128/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

14ης/24.05.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 128/2021   14ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Επικαιροποίηση της 114/2018 απόφασης ΟΕ «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα προσφυγή του ΜΠΟΓΡΗ Βασιλείου του Στυλιανού».

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 24η Μαΐου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4897/20.05.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Σωτηρόπουλος Ι.
  5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος    
απόντες: 1.Λέγγας Μάρκος      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 114/2018 προηγούμενη απόφαση η οποία ορίζει τη Δικηγόρο του Δ.Σ. Κορίνθου, κα Αντιγόνη Κατσαβού, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου ύστερα από την 02.10.2013 ασκηθείσα προσφυγή του κου Βασιλείου Μπόγρη του Στυλιανού κατά του Δήμου Σικυωνίων δυνάμει της οποίας ζητείται: 1. Να γίνει δεκτή η εν λόγω προσφυγή, 2. Να ακυρωθεί η επιβολή προστίμου παράβασης κανονισμού καθαριότητας έτους 2013 με αρ. κατ. 13, Αριθμό πρωτοκόλλου 19438 συνολικού ποσού 350,00 €, 3. Να καταδικαστεί ο καθ’ ου Δήμος Σικυωνίων στα δικαστικά έξοδα αυτού, καθώς και 4. Να υπάρξει αποζημίωση για τις ζημιές που προκλήθηκαν στα ελαιόδεντρα αυτού .

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την με αρ. πινακίου 463/26.08.2020 κλήση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου,
  • την 114/2018 (Ω657Ω1Θ-ΥΥ3) απόφαση ΟΕ
  • την 267/4924/20.05.2021 (9ΣΡ9Ω1Θ-5ΛΓ) ΑΑΥ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Επικαιροποιούμε την 114/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση προσφυγής του ΜΠΟΓΡΗ Βασιλείου του Στυλιανού.

 

Β. Ορίζει τη Δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου Κατσαβού Αντιγόνη προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου ύστερα από την 02.10.2013 ασκηθείσα προσφυγή του Βασιλείου Μπόγρη του Στυλιανού κατά του Δήμου Σικυωνίων δυνάμει της οποίας ζητείται: 1. Να γίνει δεκτή η εν λόγω προσφυγή, 2. Να ακυρωθεί η επιβολή προστίμου παράβασης κανονισμού καθαριότητας έτους 2013 με αρ. κατ. 13, Αριθμό πρωτοκόλλου 19438 συνολικού ποσού 350,00 €, 3. Να καταδικαστεί ο καθ’ ου Δήμος Σικυωνίων στα δικαστικά έξοδα αυτού, καθώς και 4. Να υπάρξει αποζημίωση για τις ζημιές που προκλήθηκαν στα ελαιόδεντρα αυτού.

 

Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης της προαναφερθείσας.

 

Η αμοιβή της δικηγόρου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 184,76€ σύμφωνα με την 267/2021 ΑΑΥ.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 128/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 24.05.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email