128/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

11/10.06.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 128/2019   Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση πρόσθετων λόγων ανακοπής κατά πρωτοκόλλου αποβολής του Δασάρχη Κορίνθου κατά του Δήμου Σικυωνίων, καθώς και ορισμός δικαστικών επιμελητών για την επίδοση του δικογράφου.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 10η Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6724/06.06.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μπουζιάνη Βασιλική
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Ζάρκος Δημήτριος    
5.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
6.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

3ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση πρόσθετων λόγων ανακοπής κατά πρωτοκόλλου αποβολής του Δασάρχη Κορίνθου κατά του Δήμου Σικυωνίων, καθώς και ορισμός δικαστικών επιμελητών για την επίδοση του δικογράφου, o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών, την 104/2019 προηγούμενη απόφαση με την οποία αποφασίστηκε η άσκηση πρόσθετων λόγων ανακοπής κατά του υπ’ αριθμ. 96063/03.08.2018 Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής του Δασαρχείου Κορίνθου, σύμφωνα με την από 25/04/2019 γνωμοδότηση του ορισθέν δικηγόρου δυνάμει της 75/2019 απόφασης ΟΕ..

 

Ακολούθως ο πρόεδρος πρότεινε τον ορισμό του δικηγόρου Τασούλη Γαβριήλ καθώς και των δικαστικών επιμελητών Βρέντα Γεωργίου & Βρέντα Νικολέττας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις των άρθρων 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις των άρθρων 203 κ.ε. του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’133),
  • την 104/2019 (ΩΝΔΨΩ1Θ-ΞΨΓ) απόφαση ΟΕ,
  • την 5204/02.05.2019 γνωμοδότηση,
  • την 75/2019 (ΨΙΗΡΩ1Θ-ΜΝ5) απόφαση ΟΕ,
  • την πρόταση του προέδρου,
  • την 337/6804/10.06.2019 (ΩΠ6ΖΩ1Θ-Μ9Ρ) ΑΑΥ
  • την 338/6805/10.06.2019 (Ψ7ΖΞΩ1Θ-Ζ73) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει το δικηγόρο Τασούλη Γαβριήλ  προκειμένου να συντάξει τους πρόσθετους λόγους ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά του υπ’ αριθμ. 96063/03.08.2018 Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής του Δασαρχείου Κορίνθου και σε συνέχεια της με αρ. αριθμ. 122/ΑΠ122/18 κατάθεσης ανακοπής του Δήμου μας.

 

Β. Η δαπάνη του δικηγόρου ανέρχεται σε 53,50€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.004 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών».  Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

Γ. Ορίζει το δικαστικό επιμελητή Εφετείου Ναυπλίου Βρέντα Γεώργιο (2 επιδόσεις-περιοχή Κορίνθου) καθώς και της δικαστικής επιμελήτριας Εφετείου Αθηνών Βρέντα Νικολέττας                           (2 επιδόσεις-περιοχή Αθηνών)  με σκοπό την επίδοση πρόσθετων λόγων και αίτησης κλήσης, κατόπιν του υπ’ αριθμ. 96063/03.08.2018 Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής του Δασαρχείου Κορίνθου.

 

Δ. Η δαπάνη των δικαστικών επιμελητών ανέρχεται σε 223,20€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6116 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών». Η πληρωμή των δικαστικών επιμελητών θα γίνει σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/54683/0022/08 (Β’1716 – Διόρθ. Σφάλμ Β’1916) περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 128/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10.06.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email