128/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                  

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 11ης/17.04.2018  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης : 128/2018

Περίληψη : Έγκριση διενέργειας Διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων  και των Νομικών Προσώπων αυτού». 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 17 Απριλίου 2018 και ώρα 20:00′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 3721/13.04.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του  Ν. 3852/2010,  σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος ΔΕΝ παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  15 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3.  Θελερίτης Γεώργιος 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Φιακάς Παναγιώτης 6. Δομετίου Βασίλειος 7. Κελλάρη Ιωάννα 8. Ζάρκος Δημήτριος
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Σπανός Κωνσταντίνος 11. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 12. Ρουμπέκας Γεώργιος
13. Γεώργας Χρήστος 14. Λαλιώτης Γεώργιος 15. Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος  2. Κελλάρης Βασίλειος  3. Καρακούσης Ευάγγελος 4. Μαυραγάνη Κυριακή
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Μυττάς Ιωάννης 7. Αλεξόπουλος Βασίλειος 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Χρυσικός  Παύλος 10. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 11. Πανάγου Αθανάσιος 12. Μπακόλιας Παναγιώτης
Πρόεδροι  Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 5. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
       
Απόντες: 1. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 6. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης  Δ. (Κλημεντίου)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2.Ρέλιας Α. (Γκούρας) 3.Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος  Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12.  Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 13. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Σαρχάνης Κ. κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος ΗΔ

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική  υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 5o 

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση διενέργειας Διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων  και των Νομικών Προσώπων αυτού», o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος  Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 13/04/2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας το σκεπτικό & εισηγητικό μέρος της οποίας ακολουθεί:

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 1. του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 2. του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 3. του Ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 4. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 5. του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 6. του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
 7. του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 8. του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,
 9. του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 10. του Ν. 2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 11. του Ν. 2121/1993 (Α’ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
 12. του Π.Δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
 13. του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 14. της με αρ. 57654/23.05.2017 Απόφασης Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
 15. της εγκυκλίου με αρ. 3/26-03-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών “Ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού”

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της υπ’ αριθμ. 13/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

 1. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έτους 2018.
 2. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις με τους εξής Κ.Α. και ποσά, Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018:

 

Για το Δήμο Σικυωνίων:

Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€ με Φ.Π.Α.)
1 02.20.6063.005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 20.000,00
2 02.30.6063.005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 1.700,00
3 02.35.6063.005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 1.300,00
4 02.70.6063.005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.500,00
5 02.15.6481.003 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 6.000,00

 

Εισηγούμαστε

όπως εγκρίνετε τη διενέργεια προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 67.479,47 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% & 24 %.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό.

Συνημμένα, σας αποστέλλουμε την υπ’ αριθμ. 13/2018 μελέτη με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ”, προϋπολογισμού € 67.479,47 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% & 24 %).

Συνημμένα:

 1. Υπ’ αριθμ. 13/2018 μελέτη της Δ.Τ.Υ.&Π. του Δήμου
 2. Υπ’ αριθμ. 236 & 237/2018 Π.Α.Υ. του Δήμου
 3. Υπ’ αριθμ. 16/2018 Α.Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. «Σ.Ε. Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
 4. Υπ’ αριθμ. 23/2018 Α.Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. «Σ.Ε. Β’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
 5. Υπ’ αριθμ. 18/2018 Α.Δ.Σ. Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.»
 6. Υπ’ αριθμ. 32/2018 Π.Α.Υ. Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.»
 7. Υπ’ αριθμ. 34/2018 Α.Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ»
 8. Υπ’ αριθμ. 45/2018 Π.Α.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ»

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά,

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την από 13/04/2018 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

 

Εγκρίνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 67.479,47€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% & 24 %, σύμφωνα με την αρ. 13/2018 μελέτη της Τ.Υ. .

 

Η προμήθεια θα διενεργηθεί μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, με την οποία  θα γίνει η διάθεση της πίστωσης, θα εγκριθούν οι Τεχνικές Περιγραφές και θα καθοριστούν οι όροι του διαγωνισμού.

 

 

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  128/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17.04.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email