127/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

11η/26 .04. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

127/2022

  5ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Έγκριση  εκπονηθεισών  μελετών της Δ/νσης

Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Απριλίου 2022 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5740/20.4.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν –5– και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι.
απόντες:   -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 20/04/2022 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής με το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση τις (15) μελέτες όπως αυτές αναλύονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας απόφασης .

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις παρακάτω μελέτες ως έχουν εκπονηθεί και θεωρηθεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων ανά έργο:

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»
1) Μελέτη εκτίμησης της δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος
2) Γεωργοοικονομοτεχνική μελέτη
3) Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας
«ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»
4) Μελέτη εκτίμησης της δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος
5) Γεωργοοικονομοτεχνική μελέτη
6) Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας
«ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΛΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»
7) Μελέτη εκτίμησης της δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος
8) Γεωργοοικονομοτεχνική μελέτη
9) Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας
«ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
10) Μελέτη εκτίμησης της δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος
11) Γεωργοοικονομοτεχνική μελέτη
12) Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας

 

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»
13) Μελέτη εκτίμησης της δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος
14) Γεωργοοικονομοτεχνική μελέτη
15) Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 127/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.04.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email