127/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της 12ης/16-07-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ   Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( με τηλεδιάσκεψη)

Αρ. Απόφασης:  127/2021

Περίληψη:  Λήψη απόφασης επί του από 7-7-2021 Πρακτικού Γνωμοδότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής Συμβάσεων Υπηρεσιών για την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την ρύθμιση Πολεοδομικών Θεμάτων που αφορούν την Πολεοδομική Ενότητα Πλατανίων του Δήμου Σικυωνίων»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η  του μηνός Ιουλίου  έτους 2021 ημέρα Παρασκευή     και ώρα 20:30  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   (με Τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 7259/09-7-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  18 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Ζάρκος Δημήτριος  4. Δομετίου Βασίλειος
5 Τσιόγκας Νικόλαος                          6. Θελερίτης Γεώργιος  7. Κουτρέτσης Σπυρίδων 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Μυττάς Ιωάννης    11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Γκούμας Σταμάτιος
13. Γαλάνης Βασίλειος 14.Παπαγεωργίου Δημήτριος 15.Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Κατσιμπούλας Αντώνιος
17. Χουσελάς  Ευάγγελος 18.  Νανοπουλος Βασιλειος    
          ΑΠΟΝΤΕΣ:        
  1. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 2. Φιακάς Παναγιώτης  3. Σώκος Δημήτριος
 4.  Λέγγας Μάρκος 5.  Συριάνος Κων/νος                          6. Παπαβασιλείου Νικόλαος 7. Μαστοράκης Δημήτριος
8. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 9. Μπακόλιας Παναγιώτης     
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

1. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
     
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ :   Ουδείς  

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα  8ο   ημερήσιας διάταξης

 

Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Λήψη απόφασης επί του από 7-7-2021 Πρακτικού Γνωμοδότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής Συμβάσεων Υπηρεσιών για την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την ρύθμιση Πολεοδομικών Θεμάτων που αφορούν την Πολεοδομική Ενότητα Πλατανίων του Δήμου Σικυωνίων», Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το εν λόγω πρακτικό  το οποίο  έχει  ως ακολούθως :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στο Κιάτο σήμερα 07 Ιουλίου 2021, συνεδρίασε η Επιτροπή για την παρακολούθηση & παραλαβή υπηρεσιών  (άρθρο 221 Ν. 4412/2016) του Δήμου Σικυωνίων, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την αριθ. 450/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1.Παπαδά Ελένη, Υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος,

2.Μαστοράκος Λεωνίδας, Υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος,

 1. Ευαγγελοπούλου Μαρία Υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος.

προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά  με την ολοκλήρωση της αριθ. 3955/04-04-2019 σύμβασης η οποία συνάφθηκε μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του κ. Ηλιοδρομίτη Αθανασίου του Ευσταθίου αναδόχου εκτέλεσης των υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την ρύθμιση Πολεοδομικών θεμάτων που αφορούν την Πολεοδομική Ενότητα Πλατανίων του Δήμου Σικυωνίων».

Η ανωτέρω Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης -πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 4. Την αριθ. πρωτ. 3338/07-04-2021 εισήγηση του επόπτη σχετικά με την αναφερόμενη υπηρεσία.
 5. Την αριθ. πρωτ. 4996/24-05-2021 ειδική όχληση της Υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο περί μη υποβολής παραδοτέων εντός της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης : «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την ρύθμιση Πολεοδομικών θεμάτων που αφορούν την Πολεοδομική Ενότητα Πλατανίων του Δήμου Σικυωνίων».
 6. Την αριθ. 8609/15-06-2021 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας Νικολέττας Ι. Βρέντα.
 7. Το αριθ. πρωτ. 6903/06-07-2021 έγγραφο του προϊσταμένου Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

αρνητικά καθώς δεν ολοκληρώθηκε η υπηρεσία  με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την ρύθμιση Πολεοδομικών θεμάτων που αφορούν την Πολεοδομική Ενότητα Πλατανίων του Δήμου Σικυωνίων», δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκαν τα παραδοτέα οφειλόμενα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθ. 3955/04-04-2019 σύμβαση.

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα, υπογράφεται και κοινοποιείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για τις δικές του ενέργειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Παπαδά Ελένη             2. Μαστοράκος Λεωνίδας        3. Ευαγγελοπούλου Μαρία

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτκό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικαγ

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • το από 7-7-2021 Πρακτικό Γνωμοδότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής Συμβάσεων Υπηρεσιών , –   και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                             

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ομόφωνα

 

           Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  το  από 7-7-2021 Πρακτικό Γνωμοδότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής Συμβάσεων Υπηρεσιών για την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την ρύθμιση Πολεοδομικών Θεμάτων που αφορούν την Πολεοδομική Ενότητα Πλατανίων του Δήμου Σικυωνίων», όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή  υπογράφηκε αρμοδίως και  αναγράφεται στο σκεπτικό   της παρούσας .

 Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 127/2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 16.07.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email