126/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

14ης/24.05.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 126/2021   12ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης ορισθέντα δικηγόρου,

δυνάμει της 96/2021 απόφασης ΟΕ.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 24η Μαΐου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4897/20.05.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Σωτηρόπουλος Ι.
  5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος    
απόντες: 1.Λέγγας Μάρκος      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από αρ. πρωτ. 4177/28.04.2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο ζητά τη λήψη απόφασης, για την αποδοχή ή μη της από 21.04.2021 γνωμοδότησης του δικηγόρου που ορίστηκε δυνάμει της 96/2021 απόφασης ΟΕ.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την 96/2021 (62Σ6Ω1Θ-Χ7Θ) απόφαση ΟΕ «Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης μετά το αρ. πρωτ. 3093/31.03.2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών»,
  • το αρ. πρωτ. 4177/28.04.2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
  • την από 21/04/2021 γνωμοδότηση δικηγόρου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Αποδέχεται την από 21/04/2021 γνωμοδότηση του ορισθέντα δικηγόρου Τσατσάνη Βασιλείου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

 

Β. Κοινοποιεί την παρούσα στη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για τις δικές τις ενέργειες.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 126/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 24.05.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email