126/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της 12ης/16-07-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ   Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( με τηλεδιάσκεψη)

Αρ. Απόφασης:  126/2021

Περίληψη: Ορισμός μελών του Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του υπό μετατροπή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Αναπτυξιακός Οργανισμός Δήμων Σικυωνίων – Νεμέας Α.Ε.».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η  του μηνός Ιουλίου  έτους 2021 ημέρα Παρασκευή     και ώρα 20:30  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   (με Τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 7259/09-7-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  18 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Ζάρκος Δημήτριος  4. Δομετίου Βασίλειος
5 Τσιόγκας Νικόλαος                         6. Θελερίτης Γεώργιος  7. Κουτρέτσης Σπυρίδων 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Μυττάς Ιωάννης    11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Γκούμας Σταμάτιος
13. Γαλάνης Βασίλειος 14.Παπαγεωργίου Δημήτριος 15.Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Κατσιμπούλας Αντώνιος
17. Χουσελάς  Ευάγγελος 18.  Νανοπουλος Βασιλειος    
          ΑΠΟΝΤΕΣ:        
  1. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 2. Φιακάς Παναγιώτης  3. Σώκος Δημήτριος
 4.  Λέγγας Μάρκος 5.  Συριάνος Κων/νος                          6. Παπαβασιλείου Νικόλαος 7. Μαστοράκης Δημήτριος
8. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 9. Μπακόλιας Παναγιώτης     
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

1. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
     
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ :   Ουδείς  

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 7ο    ημερήσιας διάταξης

 

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Ορισμός μελών του Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του υπό μετατροπή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Αναπτυξιακός Οργανισμός Δήμων Σικυωνίων – Νεμέας Α.Ε.», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου,  την αριθ. 315/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Μετατροπή της «Μονομετοχικής Αναπτυξιακής Εταιρείας Δήμου Σικυωνίων– Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝΑ.ΔΗ.ΣΙ. Α.Ε.)» σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και τις διατάξεις του άρθρου 6 του  Ν. 4623/2019 όπως ισχύει σήμερα σύμφωνα με το οποίο τα μέλη θα πρέπει να έχουν την εξής σύνθεση :

 • τα 3/5 από την Πλειοψηφία ήτοι, 5 τακτικά μέλη με τους αναπληρωτές τους,- και
 • τα 2/5 από την Μειοψηφία ήτοι,  2 τακτικά μέλη με τους αναπληρωτές τους

 

Ακολούθως,   ο Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος  σύμφωνα  με τον Ν. 4623/2019 άρθρο 6 παρ. 1  όπως ισχύει σήμερα  υπέδειξε   τα 3/5 των μελών, του Διοικητικού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους:

 1. Τσολάκο Γεώργιο                  αναπληρούμενο     από τον    Μυττα Ιωάννη 
 2. Γεωργουλια Κων/να           αναπληρούμενη     από την    Γεωργιάδου Μαρία
 3. Καραχοντζίτη Νικόλαο      αναπληρούμενο     από τον    Παναγιώτη Σαρλά 
 4. Νικολάου Παναγιώτη – Χρήστο –  » –                από τον      Νικολόπουλο Σωτήριο 
 5. Γκοβάτσου Ασπασία αναπληρούμενη     από τον    Σπηλιώπουλο Κω/νο

 

Στη Συνέχεια ο εκπρόσωπος της μειοψηφίας  κ. Δημήτριος  Παπαγεωργίου   κατόπιν διενεργηθείσας μεταξύ τους  ψηφοφορίας  σύμφωνα  με τον Ν. 4623/2019 άρθρο 6 παρ. 1 όπως ισχύει σήμερα ,  υπέδειξε   τα 2/5 των μελών, του Διοικητικού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους:

 1. 1. Παπαγεωργίου Δημήτριο Μέλος   αναπληρούμενο    από την  Νικολοπούλου Αδαμαντία   
 2. Κατσιμπούλα Αντώνιο       – « –          αναπληρούμενο  από την    Αθανασούλη Ελένη  

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • τα παραπάνω αναφερθέντα , –  και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

     Στο σημείο αυτό οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Ζάρκος, Ε. Χουσελάς, και Β. Νανόπουλος δήλωσαν την

αποχή τους από την ψηφοφορία.                                      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ομόφωνα

 

Α.  Ο ρ ί ζ ε ι,    επτά (7)μέλη  (προερχόμενα  από τον Δήμο Σικυωνίων) στο Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του υπό μετατροπή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Αναπτυξιακός Οργανισμός Δήμων Σικυωνίων – Νεμέας Α.Ε.  τους κάτωθι:

 

 1. Τσολάκο Γεώργιο                  αναπληρούμενο     από τον    Μυττα Ιωάννη  
 2. Γεωργουλια Κων/να           αναπληρούμενη     από την    Γεωργιάδου Μαρία
 3. Καραχοντζίτη Νικόλαο      αναπληρούμενο     από τον    Παναγιώτη Σαρλά 
 4. Νικολάου Παναγιώτη – Χρήστο –  » –                από τον      Νικολόπουλο Σωτήριο 
 5. Γκοβάτσου Ασπασία αναπληρούμενη     από τον    Σπηλιώπουλο Κω/νο

 

 1. 6. Παπαγεωργίου Δημήτριο Μέλος   αναπληρούμενο    από την  Νικολοπούλου Αδαμαντία   
 2. Κατσιμπούλα Αντώνιο       – « –          αναπληρούμενο  από την    Αθανασούλη Ελένη  

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 126/2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 16.07.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email