125/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

11/05.06.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

125/2020

  Θέμα: Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (137,45€) για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου με Δελτίο Ομαδικής Κατάθεσης Ταχυδρομικών Αντικειμένων .

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Παρασκευή 5η Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00’ πμ  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4256/01.06.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 6 – ήτοι,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Ζάρκος Δημήτριος 4. Λέγγας Μάρκος
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Ρουμπέκας Γεώργιος

 

   
απόντες : 1.Μυττάς Ιωάννης      

 

12ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

«Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (137,45€) για τη διακίνηση της αλληλογραφίας

του Δήμου με Δελτίο Ομαδικής Κατάθεσης Ταχυδρομικών Αντικειμένων»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το από 21/05/2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα που ακολουθεί:

 

Με την αρίθμ. 82/07-04-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,  εξεδόθη από την Οικονομική Υπηρεσία (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010) και σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών έτους 2020  και συγκεκριμένα του  Κ.Α. 02.00.6221.002  το υπ’  αρίθμ. 130/2020 (Σειρά  A΄) Χρηματικό  Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 137,45 € για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου με Δελτίο Ομαδικής Κατάθεσης Ταχυδρομικών Αντικειμένων, με υπόλογο διαχειριστή τη Χαρίκλεια Λούτα και ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 07-07-2020.

 

Από το παραπάνω Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ  δαπανήθηκε ποσό  136,78 €  σύμφωνα με το αρίθμ. 08161023800000341/21-05-2020 Δελτίο Ομαδικής Κατάθεσης Ταχυδρομικών Αντικειμένων  ποσού  136,78€  της  Α.Ε.  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ,  και το υπόλοιπο ποσό των 0,67 € (137,45 – 136,78 =0,67€) κατατέθηκε από την παραπάνω υπάλληλο στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας σύμφωνα με το αρίθμ. 0166Α/21-05-2020 Γραμμάτιο Είσπραξης .

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ να προβείτε στον έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών και αποφασίσετε για την νομιμοποίηση ή μη της γενομένης δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.-

Κιάτο   21  Μαΐου   2020 

Η Υπόλογος

Χαρίκλεια Λούτα

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την 82/2020 (Ψ2Λ0Ω1Θ-879) απόφαση ΟΕ «Έκδοση εντάλματος προπληρωμής»
  • το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει τον αποδιδόμενο λογαριασμό από την υπόλογο διαχειρίστρια και υπάλληλο του Δήμου μας                      Λούτα Χαρίκλεια του αριθμ. 130/2020 (Σειρά A΄) Χρηματικού Εντάλματος ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ συνολικού ποσού 137,45  που αναλύεται ως εξής:

 

  • (136,78€) σύμφωνα με το αρίθμ. 08161023800000341/21-05-2020 Δελτίο Ομαδικής Κατάθεσης Ταχυδρομικών Αντικειμένων της  Α.Ε.  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ.

 

  • (0,67€) κατατέθηκε στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με το αρίθμ. 0166Α/21-05-2020 Γραμμάτιο Είσπραξης

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 125/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 05.06.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email