125/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10ης/02.04.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 125/2019

 

Περίληψη :

 

Περί παραχωρήσεως χρήσης μέρους  των εγκαταστάσεων της Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης Η΄ Κορίνθου (Κλημεντίου-Καισαρείας) σε ιδιοκτήτη επιχείρησης (Καφενείου Ψητοπωλείου) για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 2α Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 3686/28.03.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη δηλαδή:

παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Κουκουμέλης Γεώργιος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Φιακάς Παναγιώτης
13. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 14.  Γεώργας Χρήστος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Aλεξόπουλος Βασίλειος
17. Ζάρκος Δημήτριος 18. Ραυτόπουλος Γεώργιος 19. Νανόπουλος Βασίλειος  
απόντα
1. Λαλιώτης Γεώργιος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Κελλάρη Ιωάννα 4.Μπακόλιας Παναγιώτης
5. Χρυσικός Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7.Κελλάρης Βασίλειος 8.Σπανός Κωνσταντίνος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
παρόντες : 1.Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 1.Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 3.Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα)
4.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 10. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
παρόντες : 1. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 2.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 3.Καλαντζής Π. (Γονούσας)
απόντες : 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
16 Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ουδεμία

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 25ο

ημερήσιας διάταξης  

Στο 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : Περί παραχωρήσεως χρήσης μέρους  των εγκαταστάσεων της Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης Η΄ Κορίνθου (Κλημεντίου-Καισαρείας) σε ιδιοκτήτη επιχείρησης (Καφενείου Ψητοπωλείου) για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης» ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστάσιος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 12-12-2018 αίτηση της κ. Παπαγιαννοπούλου Ευθυμίας  όπου ζητεί στις 6 και 7 Ιουλίου 2019 να της παραχωρηθεί η χρήση των εγκαταστάσεων των Παιδικών Κατασκηνώσεων Κλημεντίου.

Ακολούθως ο Πρόεδρος  εξέθεσε ότι με το υπ’ αριθ. 1/22-2-2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής  Εξοχής –Κατασκήνωσης Η΄ Κορίνθου, όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης  συμφωνεί με την παραχώρηση μέρους των εγκαταστάσεων.

Και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

1.- Την αίτηση της  κ.  Παπαγιαννοπούλου Ευθυμίας με αριθ. πρωτ. 13931/12-12-2018.

2.- Το Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Η΄ Κορίνθου.

3.- Την υπ’ αριθ.  Δ11οικ.26652/784/10-5-2018 Κ.Υ.Α. με θέμα (Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων

του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους.)

4.- τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ο μ ό φ ω ν α

 

 

Την παραχώρηση χρήσης μέρους των εγκαταστάσεων της Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης  Η΄Κορίνθου (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ)  στην κ. Παπαγιαννοπούλου Ευθυμία  του Παναγιώτη ιδιοκτήτρια επιχείρησης (Καφενείο Ψητοπωλείο) στην Τ.Κ. Κλημεντίου του Δήμου Σικυωνίων για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης  την 6ην και 7ην Ιουλίου 2019 αφού η κατασκήνωση δεν θα λειτουργήσει κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες με τους παρακάτω όρους:

 

1.- Για την παραχώρηση χρήσης μέρους των εγκαταστάσεων της Παιδικής –Εξοχής-Κατασκήνωσης απαιτείται  να ληφθεί απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής; Ασφάλισης και Κοινωνικής αλληλεγγύης, σύμφωνα με το άρθρο 11 της  αριθ. Δ11/οικ. 26652/784/10-5-2018 (ΦΕΚ 1870/24-5-2018 τεύχος Β΄) ΚΥΑ  των Υπουργών Εσωτερικών –Εργασίας, Κοιβνικής ασφάλισης και Κοινωνικής αλληλεγγύης-Οικονομικών περί «Ανάθεσης οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών- Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους.»

 

2.- Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης να υπάρχει συνεχώς η παρουσία Πυροσβεστικού οχήματος με ευθύνη της κ. Παπαγιαννοπούλου Ευθυμίας.

 

3.- Μετά το πέρας της εκδήλωσης οι εγκαταστάσεις να καθαριστούν και να γίνει αποκατάσταση τυχόν ζημιών που θα προκληθούν.

 

  1. Ν α ληφθούν, εφόσον απαιτούνται επιπλέον μέτρα ασφαλείας (π.χ. παρουσία Ιατρού, Αστυνομίας, Ηλεκτρολόγου, Ασθενοφόρου για την ασφαλή πραγματοποίηση της εκδήλωσης με ευθύνη της κ. Παπαγιαννοπούλου Ευθυμίας.

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 125/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 02/04/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email