124/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

11/05.06.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

124/2020

  Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης 2019 του ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Παρασκευή 5η Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00’ πμ  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4256/01.06.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 6 – ήτοι,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Ζάρκος Δημήτριος 4. Λέγγας Μάρκος
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Ρουμπέκας Γεώργιος

 

   
απόντες : 1.Μυττάς Ιωάννης      

 

11ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

«ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης 2019

του ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την 16/2020 του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου με την οποία εγκρίθηκε ο Ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2019 σύμφωνα με τους απολογιστικούς πίνακες εσόδων-εξόδων, που κατά γενική ανακεφαλαίωση  από 01/01/2019 έως 31/12/2019 έχουν ως εξής:

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
κωδικός περιγραφή ποσό σε €
72.05.24.00 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.430,00
74.01.11.01 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Βοήθεια στο σπίτι» 215.807,70
82.01.01.11 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 7.636,24
84.00.00.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1.833,00
  ΣΥΝΟΛΟ 226.706,94

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
κωδικός περιγραφή ποσό σε €
25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 3.181,98
26 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 300,08
60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 175.142,90
61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 27.554,60
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 4.321,66
63 ΦΟΙΡΟΙ-ΤΕΛΗ 1.398,00
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 7.609,79
65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 260,40
66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 1.021,94
81.00 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 57.37
82.00 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.460,00
  ΣΥΝΟΛΟ 223.308,72

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την 16/2020 (ΩΚΦΣΟΚΣ9-0Ν3) απόφαση ΝΠ,
  • την Έκθεση Διαχείρισης,
  • το Προσάρτημα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του Λέγγα Μάρκου

 

Ε γ κ ρ ί ν ε ι  τον Ισολογισμό  και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 2019 του ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την 16/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες εσόδων-εξόδων που αναλυτικά περιγράφονται στο σκεπτικό της παρούσης .

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 124/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 05.06.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email