124/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10ης/10-6-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  124/2020

Περίληψη: Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Επισκευή Συντήρηση Σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων».

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η  Ιουνίου  του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη  ώρα  έναρξης 20:00’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 4418/5-6-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε .  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  22 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Φιακάς Παναγιώτης 6. Τσιόγκας Νικόλαος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Aλεξόπουλος Βασίλειος
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Λέγγας Μάρκος 11. Συριάνος Κων/νος 12.Γαλάνης Βασίλειος
13. Γκούμας Σταμάτιος 14. Μαστοράκης Δημήτριος 15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Παπαγεωργίου Δημήτριος
17. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 18. Παπαβασιλείου Νικόλαος 19. Μπακόλιας Παναγιώτης 20. Κατσιμπούλας Αντώνιος
21. Χουσελάς  Ευάγγελος 22.Νανόπουλος Βασίλειος    
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Θελερίτης Γεώργιος 2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
4. Σώκος Δημήτριος 5. Ρουμπέκας Γεώργιος    
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 2.  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

4. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

5. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

6. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
12. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

14. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 15. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
16. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 17. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 18. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 19. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

20. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

21. Κοτσίρης Β. (Στενού) 22. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 23. Σκούπας Α. (Μποζικών)
24. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 25. Παναγόπουλος (Πανοράματος) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
28. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 29. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 30. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου). 31.Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)
32. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 33. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
       

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα  13ο   

Στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Επισκευή Συντήρηση Σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 13-5-2020  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία ακολουθεί :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ – Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κιάτο 13 – 05 – 2020
Πληροφορίες: Μ. Μαθιόπουλος ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση περί 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:

«Επισκευή Συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων».

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τα στοιχεία του έργου που έχουν ως εξής:

Μελέτη:  07 / 2018 της Τ.Υ

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης:166.216,68 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Κωδικός προϋπολογισμού:  Κ.Α. 02.64.7331.001           

Πηγή χρηματοδότησης: Π.Δ.Ε (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ),ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Ανάθεση: Ανοιχτός διαγωνισμός  (350/2018 Απόφαση Ο.Ε.)

Ανάδοχος: GEOGENESIS A.E.,

Συμφωνητικό:  Αρ. Πρωτ.  1441 / 08-02-2019

Ποσό συμφωνητικού: 92.909,64€ (μη συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.)

Προθεσμία περαίωσης έργου:  Εννέα (9) μήνες έως 08/11/2019

1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: Έως 08-05-2020, 316/2019 Α.Δ.Σ

Επιβλέποντες έργου:  Μ. Μαθιόπουλος Πέππα Κωνσταντίνα

 1. Την αριθ. 3628/13-05-2020 αίτηση της GEOGENESIS A.E., αναδόχου του έργου θέματος.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Επισκευή Συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων», σύμφωνα με την 07/2018 Μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, κατά  εκατόν σαράντα επτά ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 30-09-2020,  για την ολοκλήρωση του έργου.

Οι καθυστερήσεις που προέκυψαν στο έργο και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου εκτιμώνται στο χρονικό διάστημα που προτείνεται να παραταθεί η διάρκεια του έργου και είναι οι κάτωθι:

 • Κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020 δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών για 25 ημέρες,
 • Η καθυστέρηση πληρωμής του 2ου  Λογαριασμού κατά  30 ημέρες (Υποβολή ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών  1/ 4/2020 , ένταλμα πληρωμής 2ου Λογαριασμού 30/04/2020,δήλωση άρσης ειδικής δήλωσης 13/05/2020 .
 • Η επιβολή των έκτακτων περιοριστικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid-19 δυσχέραινε τόσο τον προγραμματισμό, όσο και την εκτέλεση πολλών εκ των εργασιών που υπολείπονται,, γεγονός που αποτιμάται, έως σήμερα, σε καθυστερήσεις 92 ημερών.

 

  Ο Προϊστάμενος Δ/νσης ΤΥ & Πολ/μίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • το με αριθ. πρωτ. 3628/13-05-2020 αίτημα του αναδόχου,
 • την από 13-5-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  – και
 • την τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

   Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο:  « Επισκευή Συντήρηση Σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων»,   της αριθ. 7/2018  μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου, με αναθεώρηση τιμών και για χρονικό διάστημα  εκατόν σαράντα επτά ημερολογιακών ημερών ήτοι  έως την  5-9-2020,

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 124/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 10.06.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email