124/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

10/31.05.2019

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 124/2019    

Θέμα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης έργου «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών  τους  υδραυλικών  έργων  του  Δήμου   Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 1.115.105,55€.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 31η Μαΐου 2019 και ώρα 13:30’ μμ συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6365/30.05.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
2.     Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
3.     Μπουζιάνη Βασιλική    
4.     Ζάρκος Δημήτριος    
5.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

5ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, υπενθύμισε στην επιτροπή ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως, λόγω των εξαιρετικά επειγουσών αναγκών του Δήμου μας, για έγκαιρη αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές και την επαναλειτουργία υποδομών, λαμβάνοντα υπόψη την λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης της                 ΔΕ Σικυωνίων την 30/09/2019, και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 §6 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης έργου «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών  τους  υδραυλικών  έργων  του  Δήμου   Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 1.115.105,55€, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, το από 23/05/2019 σχετικό πρακτικό που ακολουθεί:

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

 

 

Κιάτο, 23/05/2019

Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση : 5883/16-05-2019

ΑΔΑΜ Πρόσκλησης: 19PROC004960536

 

 

Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη της Σύμβασης του Έργου:

 «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών της υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων»

Με τη διαδικασία της πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων, σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (άρθρα 32 και 32Α του Ν4412/2016), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου:  «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών της υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων», προϋπολογισμού 1.115.105,55€ {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%}.

Στο Κιάτο σήμερα, την 23/05/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ. οι πιο κάτω:

 1. Παπαβασιλείου Βασίλειος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3, πρόεδρος της επιτροπής
 2. Γιαννούλας Ιωάννης, ΔΕ1, Διοικητικού, τακτικό μέλος &
 3. Παπαδά Ελένη, ΔΕ38, Χειριστών Η/Υ, τακτικό μέλος

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου (118/2019 Α.Ο.Ε.), έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 5883/16-05-19 πρόσκληση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων, σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση και ο πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με το πρωτόκολλο, από όπου και παρέλαβε τις τρεις προσφορές που υποβλήθηκαν από τους τρεις Οικονομικούς Φορείς στους οποίους απευθύνθηκε η Πρόσκληση, οι οποίοι καταχωρούνται στον επόμενο Πίνακα [1], σύμφωνα με τη σειρά κατάθεσής τους:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [1]
Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Αριθμός Πρωτοκόλλου
1 ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 6138/23-05-2019
2 ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ Ι.Κ.Ε. 6139/23-05-2019
3 GEOGENESIS ΑΕ 6140/23-05-2019
 

 

 

Ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, για κάθε μία από τις παραδεκτές Οικονομικές Προσφορές που κατατέθηκαν (Πίνακας [2]).

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [2]
Σειρά κατάθεσης Επωνυμία Προσφέροντα Οικονομική Προσφορά (ολογράφως) Οικονομική Προσφορά (%) Ομαλότητα
1 ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 15,15 ΝΑΙ
2 ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ Ι.Κ.Ε. ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 23,87 ΝΑΙ
3 GEOGENESIS ΑΕ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 15,00 ΝΑΙ
 • Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Στη συνέχεια, έγινε έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής, του άρθρου 24.2 της αριθμ.                   5883/16-05-2019 Πρόσκλησης, κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί γίνεται καταγραφή του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφερόντων:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [3]
Σειρά Μειοδοσίας Διαγωνιζόμενος Αίτηση υποβολής Προσφοράς Αποδεικτικά μέσα του Άρθρου 23 της Αριθ. 5883/16-05-2019 Πρόσκλησης
1ος ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ Ι.Κ.Ε. 6139/23-05-2019 ΝΑΙ
2ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 6138/23-05-2019 ΝΑΙ
3ος GEOGENESIS ΑΕ 6140/23-05-2019 ΝΑΙ
 

 

Στη συνέχεια και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Αριθ. 5883/16-05-2019 Πρόσκληση έγινε έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης μόνο για τον 1ο μειοδότη «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ Ι.Κ.Ε.» , όπως φαίνεται στον Πίνακα 4 που ακολουθεί:

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [4]
Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
  Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού

[άρθρο 23.3  Αριθ. 5883/16-05-2019 Πρόσκλησης]

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ΝΑΙ 7605/20-05-2019 (ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΠΙΛΟΥ)

4679/20-05-2019 (ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΤΣΑΣ)

Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
Φορολογική Ενημερότητα ΝΑΙ 66630571/3-05-2019 (Λήξη 03-07-2019) ΑΑΔΕ
Ασφαλιστική Ενημερότητα ΝΑΙ 211/14-03-2019 (Λήξη 13-09-2019)

 

ΕΦΚΑ

 

7245/07-05-2019 (Λήξη 07-06-2019) τέως ΕΤΑΑ
Ασφαλιστική Ενημερότητα για έργα που εκτελεί  

ΝΑΙ

 

97/05-03-2019 (Λήξη 04-09-2019)

 

ΕΦΚΑ

Μη κήρυξη σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση κλπ ΝΑΙ 4132/20-05-2019

4131/20-05-2019

4135/20-05-2019

 

 

Πρωτοδικείο Κορίνθου
Λοιπές περιπτώσεις παραγράφου Α.4. άρθρου 22 της πρόσκλησης ΝΑΙ Υ.Δ. /23-05-2019  
Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού (άρθρο 74 Ν4412/2016) ΝΑΙ Υ.Δ. /23-05-2019  
Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος ΝΑΙ 4423/42938/13-02-2019 ΤΕΕ
Πιστοποιητικό  ΣΕΠΕ   624/20-05-2019 ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας  –  Ανεκτέλεστες συμβάσεις
Μη υπέρβαση ορίου ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων ΝΑΙ Υ.Δ. /23-05-2019
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ ΝΑΙ Δ24/15057/10-01-2019 (Λήξη 09-01-2022) ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δικαιολογητικά νομιμοποίησης Α.Ε.
Δικαιολογητικά νομιμοποίησης   ΑΠΟ 12-11-2018 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

821926.1186386/17-05-2019 ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ

821926.1186387/22-05-2019 ΠΙΣΤΟΠ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΓΕΜΗ

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού, αποστέλλει αυτό στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων για την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ Ι.Κ.Ε.» με μέση έκπτωση 23,87 %.

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος               Γιαννούλας Ιωάννης                             Παπαδά Ελένη

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 172 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’114),
 • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (ΦΕΚ A’133),
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως ισχύει,
 • την 21/2019 μελέτη του έργου,
 • την 313/5682/13.05.19 (19REQ004941729 2019-05-14)(ΩΜΧΤΩ1Θ-0Ν0) ΑΑΥ,
 • την 118/2019 (6ΛΒΤΩ1Θ-ΣΔΚ) απόφαση ΟΕ
 • την 5883/16.05.2019 πρόσκληση (19PROC004960536 2019-05-16),
 • το από 23/05/2019 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής,
 • τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες του Δήμου μας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα, λόγω των εξαιρετικά επειγουσών αναγκών του Δήμου μας, για έγκαιρη αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές και την επαναλειτουργία υποδομών, λαμβάνοντα υπόψη την λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης της ΔΕ Σικυωνίων την 30/09/2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 §6 του Ν. 3852/2010.

 

Β. Εγκρίνει το από 23/05/2019 Πρακτικό αποσφράγισης, αξιολόγησης προσφορών και ελέγχου  δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την §2γ του άρθρου 32 και του άρθρου 32Α του ν. 4412/2016 για σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών  τους  υδραυλικών  έργων  του  Δήμου   Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων», με αρ. μελέτης 21/2019 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων.

 

Γ. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και  αναθέτει την δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, προϋπολογισμού 1.115.105,55€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), στο μειοδότη «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ Ι.Κ.Ε.» με μέση έκπτωση 23,87%.

 

Δ.  Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτείται για την σύναψη της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 105, 106 και 360 κ.ε. του ν. 4412/2016.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 124/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 31.05.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email