124/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10ης/02.04.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 124/2019

 

Περίληψη :

 

Έγκριση της αριθ. 69/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2019 για εκτέλεση του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ προϋπολογισμού 868.000,00€ από επενδυτικά δάνεια του άρθρου 69 του ν.45092017 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι).

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 2α Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 3686/28.03.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη δηλαδή:

παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Κουκουμέλης Γεώργιος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Φιακάς Παναγιώτης
13. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 14.  Γεώργας Χρήστος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Aλεξόπουλος Βασίλειος
17. Ζάρκος Δημήτριος 18. Ραυτόπουλος Γεώργιος 19. Νανόπουλος Βασίλειος  
απόντα
1. Λαλιώτης Γεώργιος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Κελλάρη Ιωάννα 4.Μπακόλιας Παναγιώτης
5. Χρυσικός Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7.Κελλάρης Βασίλειος 8.Σπανός Κωνσταντίνος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
παρόντες : 1.Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 1.Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 3.Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα)
4.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 10. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
παρόντες : 1. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 2.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 3.Καλαντζής Π. (Γονούσας)
απόντες : 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
16 Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ουδεμία

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

 

 

Θέμα 36ο

ημερήσιας διάταξης  

 

Στο 36ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση της αριθ. 69/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2019 για εκτέλεση του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ προϋπολογισμού 868.000,00€ από επενδυτικά δάνεια του άρθρου 69 του ν.45092017 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι), ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστάσιος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία προτείνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος, του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα και με το από 26/03/2019  Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών .

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

  • την 441/2018 ΑΔΣ (7Α9ΟΩ1Θ-ΩΘΓ) «Τεχνικό Πρόγραμμα»
  • την 467/2018 ΑΔΣ (67Ψ0Ω1Θ-Υ2Ρ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2019»
  • την 23553/2019 (ΩΔΥΕΟΡ1Φ-776) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης
  • το από 26/03/2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα,
  • την 69/2019 (Ω5ΠΣΩ1Θ-4Θ2) απόφαση ΟΕ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων Σαρχάνη Κ. & Γεώργα Χ.

καθώς και του Νανόπουλου Β. ο οποίος ψήφισε λευκό

 

1.Εγκρίνει ως έχει την 69/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

 

  1. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα τρέχοντος έτους ως κάτωθι:
ΝΕΟ έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΚΑΙ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ            

{Επενδυτικά δάνεια του άρθρου 69 του Ν. 4509/2017 (Φιλόδημος Ι)}

 

868.000,00€

 

 

3.Τροποποιεί τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους ως κάτωθι:

1
Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων ΚΑ 06.00.3123.001  με τίτλο «Επενδυτικά δάνεια του άρθρου 69 του Ν. 4509/2017 (Φιλόδημος Ι) για το έργο με τίτλο “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ”» νέα πίστωση ποσού  868.000,00€  .

 

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού

πίστωση

ποσού

868.000,00 €

1.1
Στον ΚΑ 02.64.7323.002 των εξόδων με   τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ                    ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,   δημιουργώντας νέα πίστωση  ποσού 868.000,00€ προερχόμενη από {Επενδυτικά δάνεια του άρθρου 69 του Ν. 4509/2017 (Φιλόδημος Ι)}

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 124/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 02/04/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email