123/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ορθή επανάληψη

-ως προς τους τίτλους του πίνακα εξόδων

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

11/05.06.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

123/2020

  Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Παρασκευή 5η Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00’ πμ  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4256/01.06.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 6 – ήτοι,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Ζάρκος Δημήτριος 4. Λέγγας Μάρκος
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Ρουμπέκας Γεώργιος

 

   
απόντες : 1.Μυττάς Ιωάννης      

10ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

«ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικονομικού έτους 2019

του ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την 24/2020 του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου με την οποία εγκρίθηκε ο Ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2019 σύμφωνα με τους απολογιστικούς πίνακες εσόδων-εξόδων, που κατά γενική ανακεφαλαίωση  από 01/01/2019 έως 31/12/2019 έχουν ως εξής:

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
  Π/Υ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 6.845,74 10.542,30 2.160,03 8.382,27
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 1.034.563,25 40.706,22 39.397,90 1.308,32
ΤΑΚΤΙΚΑ 81.142,18 101.589,11 67.992,04 33.597,07
Χωρίς ταμειακή κατηγορία 30.642,12 0,00 0,00 0,00
Χρηματικό υπόλοιπο 90.118,74 90.118,56 90.118,56 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.243.312,03 242.956,19 199.668,53 43.287,66

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
  Π/Υ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 69.648,67 0,00 0,00 0,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 1.009.348,80 12.754,40 12.754,40 0,00
ΤΑΚΤΙΚΑ 102.859,73 45.377,72 45.377,72 0,00
Χωρίς ταμειακή κατηγορία 58.964,26 0,00 0,00 0,00
Αποθεματικό 2.490,57 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.243.312,03 58.132,12 58.132,12 0,00

 

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης διαμόρφωση: 90.118,74
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης είσπραξη : 90.118,56
Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης : 141.536,41

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την 24/2020 (6ΚΒΣΟΛΩ5-Β6Π) απόφαση ΝΠ,
  • την Έκθεση Διαχείρισης,
  • το Προσάρτημα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του Λέγγα Μάρκου

 

Ε γ κ ρ ί ν ε ι  τον Απολογισμό-Ισολογισμό  οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, σύμφωνα με την 24/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες εσόδων-εξόδων που αναλυτικά περιγράφονται στο σκεπτικό της παρούσης .

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 123/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 05.06.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email