121/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της 12ης/16-07-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ   Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( με τηλεδιάσκεψη)

Αρ. Απόφασης:  121/2021

 

Περίληψη: Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της 90/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο   Ο.Τ. 59 του Ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η  του μηνός Ιουλίου  έτους 2021 ημέρα Παρασκευή     και ώρα 20:30  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   (με Τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 7259/09-7-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  18 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Ζάρκος Δημήτριος  4. Δομετίου Βασίλειος
5 Τσιόγκας Νικόλαος                         6. Θελερίτης Γεώργιος  7. Κουτρέτσης Σπυρίδων 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Μυττάς Ιωάννης    11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Γκούμας Σταμάτιος
13. Γαλάνης Βασίλειος 14.Παπαγεωργίου Δημήτριος 15.Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Κατσιμπούλας Αντώνιος
17. Χουσελάς  Ευάγγελος 18.  Νανοπουλος Βασιλειος    
          ΑΠΟΝΤΕΣ:        
  1. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 2. Φιακάς Παναγιώτης  3. Σώκος Δημήτριος
 4.  Λέγγας Μάρκος 5.  Συριάνος Κων/νος                          6. Παπαβασιλείου Νικόλαος 7. Μαστοράκης Δημήτριος
8. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 9. Μπακόλιας Παναγιώτης     
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

1. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
     
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ :   Ουδείς  

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2ο    ημερήσιας διάταξης

 

  Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της 90/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο   Ο.Τ. 59 του Ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Την από 6-7-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως ακολούθως :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Γ. Γεννηματά 2

202 00, Κιάτο

Πληροφορίες: Κ. Πέππα

Τηλ. 27423-60104

Fax  27420-23562

Κιάτο, 06/07/2021

ΠΡΟΣ:

1.       Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

2.       Δημοτικό Συμβούλιο

Σικυωνίων

 

 

 

 

Θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 90/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 59 του Ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου»

Σχετ:

 1. Η 90/2021 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 9ΠΚΝΩ1Θ-ΘΦΟ)
 2. Η 6537/29.6.2021 ένσταση της Λεονάρδου – Ραφτοπούλου Φωτεινής του Δημητρίου
 3. Η 6550/29.6.2021 ένσταση του Λέγγα Μάρκου του Βασιλείου
 4. Η 6551/29.6.2021 ένσταση του Λέγγα Μάρκου του Κωνσταντίνου
 5. Το οικ. 4093/29-5-2010 έγγραφο της Δ/νσης ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ. Νομού Κορινθίας με την 2/2010 πράξη αναλογισμού.

Με την 90/2021 απόφαση Δ.Σ., το σώμα αποφάσισε:

α) την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και του ρυμοτομικού βάρους που επιβλήθηκαν δυνάμει της υπ’ αρ. 9293/03-11-1992 απόφασης του Νομάρχη Κορινθίας «Αναθεώρηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Κιάτου και καθορισμός όρων και περιορισμών Δόμησης αυτού», σε ακίνητο ιδιοκτησίας Μάρκου Λέγγα του Βασιλείου κλπ. ευρισκόμενου στο υπ’ αρ. 59 Ο.Τ. της πόλης του Κιάτου με σκοπό τη δημιουργία πεζοδρόμου και την ανέγερση Τελωνείου, σε συμμόρφωση της υπ’ αρ. 156/2012 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου και της υπ’ αρ. 673/2017 απόφασης του ΣτΕ (Τμήμα Ε’).

β) Την επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα του ως άνω ακινήτου το οποίο σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9293/03-11-1992 απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας είχε προβλεφθεί η δημιουργία πεζόδρομου και καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του εν λόγω ακινήτου από τον ειδικό Κ.Α. 02-30-7111-004 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η ανωτέρω απόφαση Δ.Σ. δημοσιεύτηκε/κοινοποιήθηκε σύμφωνα με τα κατά το νόμο προβλεπόμενα και υποβλήθηκαν από τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, οι οποίοι έχουν έννομο συμφέρον (σημείο 1 των ενστάσεων) τρεις εμπρόθεσμες ενστάσεις και συγκεκριμένα:

 1. Ένσταση της Λεονάρδου – Ραφτοπούλου Φωτεινής του Δημητρίου, η οποία έλαβε αρ. πρωτ. 6537/29.6.2021
 2. Ένσταση του Λέγγα Μάρκου του Βασιλείου, η οποία έλαβε αρ. πρωτ. 6550/29.6.2021
 • Ένσταση του Λέγγα Μάρκου του Κωνσταντίνου, η οποία έλαβε αρ. πρωτ. 6551/29.6.2021.

Οι ενστάσεις, αντίγραφο των οποίων επισυνάπτεται, έχουν το ίδιο περιεχόμενο και συνεπώς η παρούσα γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας επ’ αυτών αναφέρεται και στις τρεις.

 • Ως προς το σημείο 2 των ενστάσεων, που αναφέρει ότι «δεν υπάρχουν οι σοβαροί πολεοδομικοί λόγοι που αναφέρονται στην (90/2021) απόφαση για την επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης για τη δημιουργία πεζοδρόμου», η Τεχνική Υπηρεσία έχει ήδη τοποθετηθεί με την από 01/06/2021 εισήγησή της, αναφέροντας τα εξής:

«Πάγια θέση της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι η προστασία και διατήρηση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, διότι διαφορετικά καταστρατηγείται ο πολεοδομικός σχεδιασμός, επιφέροντας άμεσες, αλλά και μακροπρόθεσμες δυσμενείς επιπτώσεις στο οικιστικό περιβάλλον και την ανάπτυξη της πόλης. Οι κοινόχρηστοι χώροι αποτελούν βασικό και αναγκαίο στοιχείο της ποιότητας του κοινωνικού βίου των πολιτών και εκδήλωσης της κοινωνικής φύσης του ανθρώπου. Η δημιουργία και προστασία τους συνδέονται, αρρήκτως, με την πολεοδομική πολιτική. Προβλεπόμενοι από τα εγκεκριμένα σχέδια πόλεως κοινόχρηστοι χώροι αποτελούν σημαντικά λειτουργικά στοιχεία της πολεοδομικής ενότητας. Η διατήρηση των κοινόχρηστων χώρων ως ερμηνεία του Συντάγματος (α. 24§2) αποτρέπει την ανεπίτρεπτη επιδείνωση των όρων διαβίωσης των κατοίκων. Με αυτήν την άποψη τάσσεται και η νομολογία (με την ολομέλεια του ΣτΕ 2002/2003, 3982/2009) στηριζόμενη στην αρχή του θετικού ισοζυγίου, ότι δηλαδή η ανάπλαση του πολεοδομικού σχεδιασμού δεν μπορεί να συνεπάγεται στη μείωση των άνωθεν. Η αρχή του πολεοδομικού ή οικιστικού κεκτημένου, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Σ.τ.Ε. θεμελιώνεται στην υψηλού βαθμού συνταγματική προστασία που παρέχει το άρ. 24 και προβλέπει ότι οι τροποποιήσεις πολεοδομικών ρυθμίσεων πρέπει να αποβλέπουν στη βελτίωση των όρων διαβίωσης ενώ, όσες συνεπάγονται υποβάθμισή τους, κρίνονται ανεφάρμοστες ως αντισυνταγματικές.

Εν προκειμένω και κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος οφείλει να προστατεύσει τον κοινόχρηστο χώρο (προβλεπόμενο πεζόδρομο), με τα μέσα που του παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία.»

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι οι παρακείμενες οδοί ( α) οδός Αράτου και β) πεζόδρομος βορειοδυτικά της εν λόγω ιδιοκτησίας και επίσης εντός του Ο.Τ. 59), τις οποίες επικαλούνται οι ενιστάμενοι για την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας των πεζών, είχαν ληφθεί υπόψη από τον μελετητή κατά τη σύνταξη του ρυμοτομικού σχεδίου, στο οποίο προβλέφθηκε και η δημιουργία του εν λόγω πεζοδρόμου. Συνεπώς, η αναγκαιότητα σεβασμού του πολεοδομικού σχεδιασμού ενισχύεται αφενός εξαιτίας του ότι οι κυκλοφοριακοί φόρτοι είχαν εξεταστεί ήδη από την χρονολογία έγκρισης του σχεδίου και αφετέρου επειδή έως σήμερα δεν έχει διανοιχθεί ο πεζόδρομος βορειοδυτικά της εν λόγω ιδιοκτησίας, εντός του Ο.Τ. 59.

 • Ως προς το σημείο 3 των ενστάσεων: Στην 90/2021 Απόφαση Δ.Σ. δεν περιλαμβάνονται ισχυρισμοί περί δυσχέρειας στην πρόσβαση στην ακτή λόγω του μικρού πλάτους πεζοδρομίων, όπως παρουσιάζουν στις ενστάσεις τους οι ιδιοκτήτες. Ωστόσο, το πλάτος των πεζοδρομίων της παρακείμενης οδού Αράτου (και ιδιαιτέρως του ανατολικού πεζοδρομίου αυτής) καθιστά δυσχερή έως αδύνατη την διέλευση αναπηρικών αμαξιδίων, αφενός εξαιτίας του ανεπαρκούς πλάτους και αφετέρου εξαιτίας των εμποδίων (σκαλοπάτια, στύλοι ΔΕΗ, ταμπέλες οδοσήμανσης, δένδρα κλπ.). Η επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και η χρήση του εξεταζόμενου πεζοδρόμου σε μικρή απόσταση από την οδό Αράτου θα διευκολύνει την κίνηση του συνόλου των δημοτών αλλά και ειδικότερα των ατόμων με κινητική αναπηρία.
 • Ως προς το πλάτος του εξεταζόμενου πεζοδρόμου (σημείο 4 των ενστάσεων) σημειώνονται τα εξής:

Ο σχεδιασμός του πεζοδρόμου και η επάρκεια του πλάτους του, σε συνδυασμό με τον κυκλοφοριακό φόρτο πεζών που αυτός θα εξυπηρετεί, ήταν αντικείμενο μελέτης κατά την εκπόνηση του ρυμοτομικού σχεδίου, το οποίο έλαβε έγκριση από τα αρμόδια όργανα. Οι υπό εξέταση ενστάσεις που υπεβλήθησαν από τους ιδιοκτήτες κάνουν λόγο για επικινδυνότητα λόγω μικρού πλάτους, χωρίς όμως να διευκρινίζουν πού έγκειται αυτή. Το επιχείρημα περί διαπλάτυνσης του πεζοδρόμου δεν τίθεται υπό εξέταση καθώς ο πεζόδρομος θα έχει τις διαστάσεις που προβλέπονται από το εγκεκριμένο σχέδιο και δεν τίθεται ζήτημα περαιτέρω διεύρυνσής του.

 

 • Ως προς το επιχείρημα που προβάλλει ως «ευκολότερη» λύση τη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων στις παρακείμενες οδούς, χωρίς απαίτηση αποζημιώσεων (σημείο 5 των ενστάσεων):

Η περαιτέρω διαπλάτυνση των πεζοδρομίων της οδού Αράτου θα δημιουργούσε δυσκολίες στην κίνηση των οχημάτων, αλλά και μείωση των – ήδη ελλειμματικών – θέσεων στάθμευσης.

Περαιτέρω και σε ό,τι αφορά στο ζήτημα των αποζημιώσεων για την εφαρμογή των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων, επισημαίνεται ότι η εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου από τον Δήμο δεν μπορεί να καταστρατηγείται φέροντας ως επιχείρημα την αποφυγή αποζημιώσεων. Τέτοιου είδους ενέργειες αφενός αντιβαίνουν στην κείμενη νομοθεσία και αφετέρου θα προσέκρουαν στη λογική του πολεοδομικού σχεδιασμού περί εξασφάλισης κοινόχρηστων χώρων ως σημαντικών λειτουργικών στοιχείων της πολεοδομικής ενότητας και ως αναγκαίου στοιχείου της ποιότητας ζωής των πολιτών.

 • Σε ό,τι αφορά στον υπολογισμό της προσήκουσας αποζημίωσης (σημείο 6 των ενστάσεων) και σύμφωνα με το άρ. 32 παρ. 3 του ν.4067/2012: «Ως προσήκουσα αποζημίωση για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ορίζεται η υπολογιζόμενη με βάση το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, κατά το ημερολογιακό έτος δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής διοικητικής πράξης έγκρισης της τροποποίησης, με την οποία επιβάλλεται εκ νέου η ρυμοτομική απαλλοτρίωση ή δέσμευση.» Κατά συνέπεια, ο υπολογισμός της αξίας ακινήτου δεν γίνεται από πιστοποιημένο εκτιμητή, όπως οι ενιστάμενοι ισχυρίζονται. Ο Δήμος Σικυωνίων προχώρησε στον υπολογισμό της αξίας του ακινήτου βάσει Φύλλου Υπολογισμού Αξίας Ακινήτου που συντάχθηκε από συμβολαιογράφο.
 • Σε ό,τι αφορά στο ύψος της αποζημίωσης (σημείο 7 των ενστάσεων) και τους ισχυρισμούς περί «εξαιρετικά μεγάλης απομείωσης της αξίας του οικοπέδου, αφού καταργείται η πρόσβασή του στην Π.Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών», διευκρινίζεται ότι το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται σύμφωνα με τα κατά το νόμο προβλεπόμενα. Σημειώνεται δε ότι οι ενιστάμενοι, όπως προκύπτει από τους προσκομισθέντες τίτλους ιδιοκτησίας αλλά και από την προσκομισθείσα έκθεση ελέγχου τίτλων ιδιοκτησίας, προέβησαν σε αγορά ποσοστών επί του οικοπέδου μετά την οικ. 9293/3-11-92 (ΦΕΚ 1345/Δ/92) απόφαση Νομάρχη Κορινθίας με την οποία αναθεωρήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο Κιάτου. Κατά συνέπεια, κατά τον χρόνο που οι ενιστάμενοι προέβησαν στην αγορά ποσοστών, γνώριζαν ήδη για την δέσμευση του οικοπέδου για τη δημιουργία του κοινωφελούς χώρου Τελωνείου και την δημιουργία πεζοδρόμου και συνεπώς για τις πολεοδομικές αλλαγές που είχαν επέλθει στο ακίνητο.
 • Ως προς το σημείο 8 των ενστάσεων, στο οποίο οι ενιστάμενοι υποστηρίζουν ότι η προτεινόμενη/αποφασισθείσα με την 90/2021 απόφαση Δ.Σ. ρυμοτομική απαλλοτρίωση θίγει μονομερώς και καταχρηστικά την ιδιοκτησία τους, σημειώνεται ότι οι πολεοδομικές ρυθμίσεις επί της εν λόγω ιδιοκτησίας είχαν ήδη επιβληθεί με την οικ. 9293/3-11-92 (ΦΕΚ 1345/Δ/92) απόφαση Νομάρχη Κορινθίας με την οποία αναθεωρήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο Κιάτου. Κατόπιν των δικαστικών αποφάσεων, το Δημοτικό Συμβούλιο άσκησε το δικαίωμα επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης κατόπιν δικαστικής απόφασης μόνο στο προβλεπόμενο τμήμα που αφορά σε πεζόδρομο, δυνατότητα που ρητά προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
 • Ως προς το σημείο 9 των ενστάσεων, που αναφέρεται στη χρήση της 2/2010 πράξης αναλογισμού αποζημιώσεων, επισημαίνεται ότι η πράξη αυτή αφορά αποκλειστικά στο τμήμα του πεζοδρόμου και στα εμβαδά αποζημίωσης ή αυταποζημίωσης που αντιστοιχούν σε κάθε έναν από τους ιδιοκτήτες που έχουν πρόσωπο στον προβλεπόμενο πεζόδρομο. Το ίδιο σχέδιο που ισχύει σήμερα ίσχυε και κατά την έκδοση της εν λόγω πράξης και συνεπώς δεν πρόκειται «για άλλη ρυμοτόμηση». Η πράξη αυτή κατέστη οριστική με το οικ.4093/29-5-2010 έγγραφο της Δ/νσης ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ. Νομού Κορινθίας.
 • Ως προς το σημείο 10 των ενστάσεων, που αναφέρεται στη μη ύπαρξη πεζοδρόμων και στην «αδικαιολόγητη από πλευράς σχεδιασμού και διοχέτευσης της κίνησης των πεζών» επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ισχύουν τα όσα ήδη σημειώθηκαν περί των προβλέψεων του εγκεκριμένου σχεδίου και των δεδομένων που ελήφθησαν υπόψη κατά την εκπόνησή του (βλ. σημείο 3 της παρούσης).
 • Ως προς το σημείο 11 των ενστάσεων, περί ευθείας αντίθεσης της επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με την αμετάκλητη απόφαση του Σ.τ.Ε., σημειώνεται ότι ο Δήμος Σικυωνίων τήρησε τα προβλεπόμενα στο άρ.32 του ν.4067/2012 «Διαδικασία τροποποίησης εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης», στο οποίο προβλέπεται και η περίπτωση εκ νέου επιβολής της ανακληθείσας ή αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.
 • Ως προς το σημείο 12 των ενστάσεων περί προστασίας των κοινόχρηστων χώρων και τον ισχυρισμό των ενιστάμενων ότι «ο Δήμος δεν έχει για χρόνια κάνει κάτι τέτοιο» σημειώνεται ότι η χρήση της από το νόμο προβλεπόμενης δυνατότητας επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης γίνεται από το Δήμο Σικυωνίων για αυτόν ακριβώς τον λόγο: για την προστασία του κοινόχρηστου χώρου.
 • Ως προς το σημείο 13 των ενστάσεων, στο οποίο οι ενιστάμενοι ισχυρίζονται ότι «ο Δήμος καταχρηστικά επανέρχεται στο θέμα που αμετάκλητα έχει κριθεί από το ΣτΕ», έχουν τηρηθεί τα κατά το νόμο προβλεπόμενα για εκ νέου επιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης κατόπιν δικαστικής απόφασης (βλ. σημείο 10 της παρούσης).
 • Ως προς το σημείο 14 των ενστάσεων, που αφορά στην 139/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σημειώνεται ότι πράγματι η Οικονομική Επιτροπή έλαβε στις 31.5.2021 την απόφαση αυτή περί τροποποίησης προϋπολογισμού, η οποία εν συνεχεία εγκρίθηκε με την 88/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Και οι δύο αποφάσεις έχουν δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με τα κατά το νόμο προβλεπόμενα στο σύστημα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», με ΑΔΑ: ΨΧ2ΗΩ1Θ-ΦΩΦ και 6Ν8ΣΩ1Θ-ΗΛΙ αντίστοιχα. Έχει ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία.

 

 • Ως προς το σημείο 15 των ενστάσεων, που αφορά στην 26/2021 απόφαση Δ.Σ., σημειώνεται ότι η τελευταία ανακλήθηκε με την 89/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΞΥΘΩ1Θ-ΚΞΝ). Συνεπώς, δεν έχουν βάση οι ισχυρισμοί των ενισταμένων περί μη ανάκλησής της. Ως αποτέλεσμα της ανάκλησης, κρίνεται ως άνευ αντικειμένου η εξέταση των ενστάσεων που είχαν υποβληθεί επ’ αυτής. Η νέα απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (90/2021) κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους και δημοσιεύτηκε σε εφημερίδες σύμφωνα με τα κατά το νόμο προβλεπόμενα, δίνοντας στους ιδιοκτήτες το δικαίωμα να υποβάλλουν τις υπό εξέταση ενστάσεις τους. Έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την απόρριψη του συνόλου των τριών ενστάσεων (με αρ. πρωτ.  6537/29.6.2021, 6550/29.6.2021 και   6551/29.6.2021) που υποβλήθηκαν κατά της 90/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα στην παρούσα εισήγηση.

Καλούμε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Σικυωνίων όπως γνωμοδοτήσει επί των ενστάσεων και προωθήσει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ/κός Μηχ/κός ΠΕ3

 

 

Β. Την αριθ. 17/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία ομόφωνα γνωμοδοτεί – συναινεί στην απόρριψη του συνόλου των τριών ενστάσεων με αρ. πρωτ.  6537/29.6.2021, 6550/29.6.2021 και 6551/29.6.2021 που υποβλήθηκαν κατά της 90/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων.

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτκό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικαγ

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • τα παραπάνω αναφερθέντα,
 • την αριθ. 90/2021
 • τις ενστάσεις με αρ. πρωτ. 6537/29.6.2021, 6550/29.6.2021 και 6551/29.6.2021  –   και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                             

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Σ.Γκούμα και Β. Γαλάνη.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νανόπουλος  Βασίλειος έδωσε λευκή ψήφο (άρθρο 74 παρ. 10 του Ν. 4555/2018)   

 

Την Απόρριψητου συνόλου των ενστάσεων με αριθ. πρωτ.  6537/29.6.2021, 6550/29.6.2021 και   6551/29.6.2021) οι οποίες υποβλήθηκαν κατά της 90/2021 απόφασης  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την από 6-7-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου όπως αυτή συντάχθηκε , υπογράφηκε αρμοδίως και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας .

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 121/2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 16.07.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email