121/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10ης/10-6-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  121/2020

Περίληψη: Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης κατόπιν Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ. (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής) σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 (Α’ 81)

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η  Ιουνίου  του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη  ώρα  έναρξης 20:00’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 4418/5-6-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε .  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  22 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Φιακάς Παναγιώτης 6. Τσιόγκας Νικόλαος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Aλεξόπουλος Βασίλειος
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Λέγγας Μάρκος 11. Συριάνος Κων/νος 12.Γαλάνης Βασίλειος
13. Γκούμας Σταμάτιος 14. Μαστοράκης Δημήτριος 15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Παπαγεωργίου Δημήτριος
17. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 18. Παπαβασιλείου Νικόλαος 19. Μπακόλιας Παναγιώτης 20. Κατσιμπούλας Αντώνιος
21. Χουσελάς  Ευάγγελος 22.Νανόπουλος Βασίλειος    
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Θελερίτης Γεώργιος 2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
4. Σώκος Δημήτριος 5. Ρουμπέκας Γεώργιος    
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 2.  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

4. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

5. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

6. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
12. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

14. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 15. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
16. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 17. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 18. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 19. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

20. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

21. Κοτσίρης Β. (Στενού) 22. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 23. Σκούπας Α. (Μποζικών)
24. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 25. Παναγόπουλος (Πανοράματος) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
28. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 29. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 30. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου). 31.Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)
32. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 33. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
       

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των   πρακτικών.

               

Θέμα  9ο    

 

Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης κατόπιν Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής  Ο.Τ.Κ.Ζ. (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής) σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 (Α’ 81)»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αριθ. πρωτ. 4122/26-5-2020 έγγραφο του Αντιδημάρχου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής κ. Ιωάννη Μυττά  το οποίο έχει ως ακολούθως :

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αριθ. πρωτ: 4122

Ημερομηνία:26/05/2020

ΠΡΟΣ:

Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 

ΘΕΜΑ:

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Ο.Τ.Κ.Ζ. (οχήματα τέλους κύκλου ζωής) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 116/2004 (Α’ 81).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 64 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», επιτρέπεται πλέον στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, να συνάπτουν συμβάσεις με εταιρείες που τηρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό, με βάση τα οριζόμενα στο Π.Δ. 270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησην ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», με αντικείμενο, εκτός των άλλων, την εντός των διοικητικών τους ορίων, περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και τη μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ. (οχήματα τέλους κύκλου ζωής), σύμφωνα με το Π.Δ.116/2004 (Α’ 81), «μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους ………….».

Τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα μετά την οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα, έχει παρατηρηθεί σχεδόν σε όλη την εδαφική περιφέρεια του δήμου μας αλλά κυρίως εντός του αστικού ιστού της πόλης του Κιάτου, το φαινόμενο εγκατάλειψης σε δρόμους και άλλους κοινόχρηστους χώρους, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών με ή χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, τη στιγμή μάλιστα που η νομοθεσία προβλέπει ειδικά για τις περιπτώσεις των οχημάτων των οποίων οι πινακίδες κυκλοφορίας παραδίδονται στο Δημόσιο, ότι δεν θα πρέπει να βρίσκονται πλέον σε δημόσιους χώρους.

Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο, πέραν δε από την άσχημη εικόνα που προκαλεί, αποτελεί και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία δεδομένου ότι τα εγκαταλελειμμένα οχήματα εύκολα γίνονται εστίες μόλυνσης λόγω τρωκτικών, ερπετών κλπ.

Δεδομένης της κατάστασης αυτής και με βάση το γεγονός ότι υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο, προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, η λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης με εταιρείες που τηρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το Π.Δ. 271/1980 για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και τη μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ. (οχήματα τέλους κύκλου ζωής) σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 (Α’ 81). Οι όροι της σχετικής διακήρυξης θα καθορισθούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία και θα διεξαγάγει το σχετικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1ε’ του άρ. 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Κιάτο, 26 Μαΐου 2020

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΤΑΣ

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • το με αριθ. πρωτ. 4122/26-5-2020 έγγραφο του Αντιδημάρχου , – και
  • την τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

 Διαπιστώνει την Αναγκαιότητα,  σύναψης σύμβασης με εταιρείες που τηρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του  Π.Δ. 271/1980 για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και τη μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ. (οχήματα τέλους κύκλου ζωής) σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 (Α’ 81). Οι όροι της σχετικής διακήρυξης θα καθορισθούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία και θα διεξάγει το σχετικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1ε’ του άρ. 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 121/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 10.06.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email