121/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

10/31.05.2019

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 121/2019    

Θέμα: Έγκριση πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της  «Προμήθειας & τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων».

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 31η Μαΐου 2019 και ώρα 13:30’ μμ συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6365/30.05.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
2.     Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
3.     Μπουζιάνη Βασιλική    
4.     Ζάρκος Δημήτριος    
5.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

2ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, υπενθύμισε στην επιτροπή ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως, προκειμένου να τηρηθούν οι προθεσμίας που ορίζονται από τη χρηματοδότηση της προμήθειας, του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του ΥΠΕΣ (ΠΔΕ-ΣΑΕ055), και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης & των θεμάτων αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 §6 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της  «Προμήθειας & τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων», ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το 1ο/15.05.19, το 2ο /21.05.19, το 3ο/23.05.19 και το 4ο/27.05.19 πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής, δυνάμει της 367/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 172 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’114),
 • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (ΦΕΚ A’133),
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως ισχύει,
 • την 7244/13.3.2018 (ΩΩΙ6465ΧΘ7-5ΣΠ) Πρόσκληση ΙΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκε με την 23251/25.05.2018 (6ΨΧΔ465ΧΘ7-8ΥΙ) όμοια απόφαση
 • την 88/2018 (72ΡΥΩ1Θ-ΙΝΠ) απόφαση ΔΣ περί αποδοχή της χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων για την υλοποίηση «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων» από τον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» του προγράμματος  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΔΕ – ΣΑΕ 055), με το ποσό των διακοσίων μία χιλιάδων ευρώ (201.000,00 €) με παράλληλη δέσμευση ότι η οικονομική διαφορά (17.023,19€) που προκύπτει εξαιτίας της υπέρβασης του προϋπολογιζόμενου ποσού της προμήθειας (218.023,19€)  αυτού της χρηματοδότησης (201.000,00€) θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Σικυωνίων.
 • την 314/2018 (ΩΞΟΘΩ1Θ-ΛΩΛ) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΟΕ τροποποίηση Π/Υ 2018
 • την 409/2018 (658ΒΩ1Θ-Γ39) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΔΣ τροποποίηση Π/Υ 2018
 • την 262853,239049/2018 (Ω7Μ7ΟΡ1Φ-ΙΦ1) έγκριση του συντονιστή οικείας Αποκ/νης Δ/σης
 • την 54036/3.10.2018 (6ΙΞΣ465ΧΘ7-3ΝΟ) απόφαση ΥΠΕΣ ένταξης της πράξης,
 • την 379/2018 (6ΩΧΕΩ1Θ-31Θ) απόφαση ΔΣ αποδοχής απόφασης ένταξης,
 • την 28/2019 (ΩΤΓΤΩ1Θ-Ι7Ο) απόφαση ΟΕ τροποποίηση Π/Υ 2019
 • την 60/2019 (Ψ33ΟΩ1Θ-ΩΗΦ) απόφαση ΔΣ τροποποίηση Π/Υ 2019
 • την 36024/2019(7Μ58ΟΡ1Φ-8Ν5) έγκριση του συντονιστή οικείας Αποκ/νης Δ/σης
 • την 16/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την οποία η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε ποσό 023,19€ με την οποία εισηγείται την κατάρτιση των όρων διακήρυξης, όπως αναγράφονται στο σχέδιο της μελέτης για τη δημοπράτηση και εκτέλεση της προμήθειας.
 • το από 03.19 τεκμηριωμένο αίτημα του Δήμου μας με ΑΔΑΜ:19REQ004559069 2019-03-05.
 • την 166/2680/06.03.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση δαπάνης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με ΑΔΑ:6ΚΕΧΩ1Θ-ΩΘΧ & ΑΔΑΜ:19REQ004570309 2019-03-06.
 • Το γεγονός πως στον ΚΑ 02.64.7135.001 του προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, υπάρχει αδιάθετη πίστωση ποσού 023,19€  με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων» προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  {ΣΑΕ 055 2017ΣΕ055000010} με το ποσό των 201.000,00€ και από Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄ με το ποσό των 17.023,19€.
 • την 64/2019 (6ΒΛΖΩ1Θ-ΥΓ1) απόφαση ΟΕ καθορισμού όρων διακήρυξης
 • την 86/2019 (Ψ8ΕΑΩ1Θ-ΘΟΜ) απόφαση ΟΕ ανάκλησης της ανωτέρω και λήψης νέας
 • την 4583/16.04.2019 (19PROC004808443 2019-04-17) διακήρυξη
 • την 4584/16.04.2019 (19PROC004807979 2019-04-17) προκήρυξη
 • την 4585/16.04.2019 (ΩΥΦΞΩ1Θ-3ΦΑ) περίληψη διακήρυξης
 • το 1ο/15.05.19, το 2ο /21.05.19, το 3ο/23.05.19 και το 4ο/27.05.19 πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα & των θεμάτων αυτής, προκειμένου να τηρηθούν οι προθεσμίας που ορίζονται από τη χρηματοδότηση της προμήθειας, του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του ΥΠΕΣ (ΠΔΕ-ΣΑΕ055), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 §6 του Ν. 3852/2010.

 

Β. Εγκρίνει το 1ο/15.05.19, το 2ο/21.05.19, το 3ο/23.05.19 και το 4ο/27.05.19 πρακτικό ως έχουν συνταχθεί & υπογραφεί αρμοδίως, δυνάμει της 367/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

 

Γ. Απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», λόγω ουσιωδών ελλείψεων δικαιολογητικών και εγγράφων συμμετοχής της, σύμφωνα με το 1ο/15.05.2019 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής.

 

 

Δ. Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο της «Προμήθειας & τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δ. Σικυωνίων» την εταιρεία με την επωνυμία  «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝ ΑΕ» με τον διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS AE» που εδρεύει στο Δήμο Αιγάλεω Αττικής στην οδό Λεωφόρου Θηβών 277 και Οριζομύλων 1, Τ.Κ. 122 44, με Α.Φ.Μ. 996940560, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 2105595347, 2105449782 φαξ: 2109637524, και σύμφωνα με την με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 134858 προσφορά της ανωτέρω εταιρείας, συνολικού ποσού 215.719,08€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με το 4ο/27.05.2019 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής.

 

Ε. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3.4 της Διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 121/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 31.05.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email