121/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 9ης/11.04.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 121/2017

Περίληψη : Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δημοτικό δρόμο στην Τ.Κ. Καλλιάνων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου σικυωνίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4761/07.04.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων   7. Μπούρης Ευάγγελος 8. Χρυσικός Παύλος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Δομετίου Βασίλειος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
13. Κελλάρης Βασίλειος 14. Γεώργας Χρήστος 15. Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Θελερίτης Γεώργιος 4. Κελλάρη Ιωάννα  
5. Πανάγου Αθανάσιος 6. Φιακάς Παναγιώτης   7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
9. Καρακούσης Ευάγγελος 10. Ρουμπέκας Γεώργιος 11. Μπακόλιας Παναγιώτης 12. Λαλιώτης Γεώργιος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 10. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
12. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 13. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:
  • Κουτρέτσης Σπυρίδων, μετά την συζήτηση του 13ου θέματος της Η.Δ.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 14ο

Στο 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δημοτικό δρόμο στην Τ.Κ. Καλλιάνων, ο Πρόεδρος κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου τα εξής:

Α. Την από 30ης.11.1982 Πράξη Αναδασμού της Διεύθυνσης Γεωργίας της Νομαρχίας Κορινθίας που αφορά στην τ.κ. Καλλιάνων, εκ της οποίας προκύπτουν οι αγροτικοί δρόμοι, επί των οποίων έχει ιδιοκτησία ο Δήμος Σικυωνίων.

Β.Το από 31ης.10.2016 έγγραφο του εκπροσώπου της τ.κ. Καλλιάνων.

Γ.Το υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου 15279/2016 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων περί συμμόρφωσης και παροχής εξηγήσεων από τους 1)Δημητριο Δάλλα και 2)Άγγελο Δάλα.

Δ.Το γεγονός ότι οι προαναφερθέντες δεν ανταποκρίθηκαν στην κλήση του Δήμου.

Ε.Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3656/2017 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων, εκ του οποίου προσδιορίζεται η έκταση του καταληφθέντος δρόμου στα 570 τ.μ.

ΣΤ.Τις διατάξεις του άρθρου 178 παρ. 4 του Ν. 3463/06 όπου ορίζεται ότι «Η ακίνητη περιουσία των Δήμων και Κοινοτήτων προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, περί προστασίας της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, όπως κάθε φορά ισχύουν. Επί διοικητικής αποβολής αποφαίνεται το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ενώ το σχετικό πρωτόκολλο εκδίδει ο Δήμαρχος ή Πρόεδρος της Κοινότητας».

Ζ.Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Α. Ν. 263/1968 ορίζεται ότι: «Κατά του αυτογνωμόνως επιλαμβανομένου οιουδήποτε δημοσίου κτήματος συντάσσεται παρά του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου Πρωτόκολλον διοικητικής αποβολής, κοινοποιούμενον προς τον καθ’ ου απευθύνεται.»

Η.Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Συντάγματος «Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντωντου».
Θ.Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ 1 και 2 του Ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπου προβλέπεται ότι «Οι διοικητικές αρχές, πριν από κάθε μέτρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του εγγράφως ή προφορικώς, ως προς τα σχετικά ζητήματα»

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.Τη διοικητική αποβολή των 1)Δημητρίου Δάλλα και 2)Άγγελου Δάλα από τμήμα αγροτικού δρόμου, εμβαδού 570τ.μ., ευρισκομένου στην τ.κ. Καλλιάνων.

Β.Π α ρ α π έ μ π ε ι το θέμα στο Δήμαρχο για την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και τον εξουσιοδοτεί για κάθε σχετική ενέργεια.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 121/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 11 Απριλίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email