ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 409

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΑΔΑ:ΩΝΤΜΩ1Θ-ΧΜ4

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                   ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 15846

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 409

Ο Δήμαρχος

έχοντας υπόψη:

 

1.Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν σήμερα.

2.Τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν σήμερα.

3.Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν σήμερα.

4.Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων (ΦΕΚ Β΄1398/25-4-2018).

5.Την προγενέστερη υπ’ αριθμ. 282/2019 (ΑΔΑ:ΩΒ0ΦΩ1Θ-Κ1Ν) Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Τροποποιεί την ως άνω αναφερόμενη υπ’ αριθμ. 282/2019 Απόφαση (ΑΔΑ:ΩΒ0ΦΩ1Θ-Κ1Ν) ως προς το Δημήτριο Σώκο του Χαραλάμπους, κατά το σκέλος που αφορά στην παροχή προς αυτό αντιμισθίας. Στον ως άνω αναφερόμενο δε θα παρέχεται αντιμισθία.

 

Κατά τα λοιπά, η προγενέστερη υπ’ αριθμ. 282/2019 (ΑΔΑ:ΩΒ0ΦΩ1Θ-Κ1Ν) Απόφαση Δημάρχου παραμένει ως έχει.

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί σύμφωνα με το Νόμο και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Κιάτο 30 Δεκεμβρίου 2019

Ο Δήμαρχος

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

 

Κοινοποίηση

  1. Οριζόμενος Αντιδήμαρχος
  2. Δ.Ε Φενεού
  3. Δ.Ε Στυμφαλίας
  4. Υπηρεσίες του Δήμου

 

 

Print Friendly, PDF & Email