120/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

11η/26 .04. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

120/2022

  Γ’ θέμα προ ημερησίας διάταξης

Ορισμός -δικηγόρων- για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων

ενώπιον του ΣτΕ,  κατόπιν γνωμοδότησης.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Απριλίου 2022 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5740/20.4.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν –5– και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι.
απόντες:   -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018 * ένεκα δικαστικών προθεσμιών που τείνουν να εκπνεύσουν.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών :

1.Την υπ’ αριθμ. πρωτοκ. οικ. 108680/03.07.2020 Aπόφαση του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου περί «Τροποποίησης της υπ’ αρ. οικ.129772/08-06-2007 ΚΥΑ Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Υδροδότηση Κορίνθου από την περιοχή Στυμφαλίας (εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης τμήμα Γαλατά– Στυμφαλία και περιοχή Στυμφαλίας) Ν. Κορινθίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»,

2.την υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 125565/31.12.2021 διοικητική προσφυγή του Δήμου μας κατά της ως άνω απόφασης,

3.το υπ’ αριθμ. πρωτοκ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/29466/1106/28.03.2022 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος κι Ενέργειας στο οποίο αναφέρεται πως ο Υπουργός δεν εξέδωσε απόφαση εντός της προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας κι εξ αυτού του λόγου η ως άνω διοικητική προσφυγή θεωρείται σιωπηρώς απορριφθείσα,

4.τη σχετική γνωμοδότηση της δικηγόρου του Πρωτοδικείου Κορίνθου, Κωνσταντίνας Γεωργούλια, περί των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο Δήμος Σικυωνίων,

5.το γεγονός πως από την ως άνω Aπόφαση του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου θίγεται ο Δήμος Σικυωνίων

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • όλα τα ανωτέρω,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018 * ένεκα δικαστικών προθεσμιών που τείνουν να εκπνεύσουν.

 

  1. B. Διορίζει, δίνει την εντολή και πληρεξουσιότητα προς τους :

 

α)Νικόλαο Κοσμίδη, δικηγόρο Δ.Σ.Α. με αριθμό μητρώου 23252, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, επί της οδού Σίνα, αριθμός 32, και

 

β)Ηλία Μανιάτη, δικηγόρο Δ.Σ.Α. με αριθμό μητρώου 22043, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, επί της οδού Ναυαρίνου, αριθμός 15, όπως:

i) καταθέσουν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης κατά της υπ’ αριθμ. πρωτοκ. οικ. 108680/03.07.2020 Aπόφασης του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου περί «Τροποποίησης της υπ’ αρ. οικ.129772/08-06-2007 ΚΥΑ Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Υδροδότηση Κορίνθου από την περιοχή Στυμφαλίας (εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης τμήμα Γαλατά– Στυμφαλία και περιοχή Στυμφαλίας) Ν. Κορινθίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»,

ii) καταθέσουν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση μετ’ αιτήματος προσωρινής διαταγής για την αναστολή της ως άνω πράξης,

iii) παρασταθούν και εκπροσωπήσουν το Δήμο κατά τη συζήτηση του αιτήματος περί χορήγησης προσωρινής διαταγής καταθέτοντας συγχρόνως υπόμνημα με το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων και

iv) εν γένει πράξουν ό,τι κατά την κρίση τους είναι αναγκαίο για την περαίωση των ως άνω εντολών.

 

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 120/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.04.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email