120/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

10/31.05.2019

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 120/2019    

Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων (6.6.2019) ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση προσφυγής ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑΣ.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 31η Μαΐου 2019 και ώρα 13:30’ μμ συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6365/30.05.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
2.     Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
3.     Μπουζιάνη Βασιλική    
4.     Ζάρκος Δημήτριος    
5.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

1ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ενημερώνοντας την επιτροπή ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως, λόγω της αναγκαιότητας άμεσης εκπροσώπησης του Δήμου σε δίκη, και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και των θεμάτων αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 §6 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων (6.6.2019) ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση προσφυγής ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑΣ, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, την ανωτέρω προσφυγή κατά της από 01/06/2018 πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα .

Ακολούθως ο πρόεδρος πρότεινε τον ορισμό της δικηγόρου Παπαϊωάννου Ιωάννας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις των άρθρων 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις των άρθρων 203 κ.ε. του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’133),
  • την 260/2018 κατατεθείσα προσφυγή ,
  • την ΚΛ665/7.5.2019 κλήση,
  • την πρόταση του προέδρου,

 

  • την 328/6381/31.05.2019 (ΩΤΟΩΩ1Θ-507) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και των θεμάτων αυτής, λόγω της αναγκαιότητας άμεσης εκπροσώπησης του Δήμου σε δίκη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 §6 του Ν. 3852/2010.

 

Β. Ορίζει τη δικηγόρο Παπαϊωάννου Ιωάννα  μετά την αρ. ΚΛ665/07.05.2019 κλήση, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σικυωνίων, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου την Πέμπτη 06/06/2019 και ώρα 11:30’πμ κατά τη συζήτηση της 260/2018 προσφυγής  της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑΣ, κατά την ορισθησομένη δικάσιμο .  Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης των ορισθησομένων δικασίμων.

 

Γ. Η δαπάνη ανέρχεται σε 184,76€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.004 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών».

 

Δ. Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 120/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 31.05.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email