120/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10ης/02.04.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 120/2019

 

Περίληψη :

 

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποπεράτωση πλατείας ΤΚ Στυμφαλίας»   της αρ. 8/2018 μελέτης της ΤΥ του Δήμου. 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 2α Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 3686/28.03.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη δηλαδή:

παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Κουκουμέλης Γεώργιος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Φιακάς Παναγιώτης
13. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 14.  Γεώργας Χρήστος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Aλεξόπουλος Βασίλειος
17. Ζάρκος Δημήτριος 18. Ραυτόπουλος Γεώργιος 19. Νανόπουλος Βασίλειος  
απόντα
1. Λαλιώτης Γεώργιος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Κελλάρη Ιωάννα 4.Μπακόλιας Παναγιώτης
5. Χρυσικός Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7.Κελλάρης Βασίλειος 8.Σπανός Κωνσταντίνος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
παρόντες : 1.Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 1.Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 3.Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα)
4.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 10. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
παρόντες : 1. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 2.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 3.Καλαντζής Π. (Γονούσας)
απόντες : 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
16 Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ουδεμία

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 32ο

ημερήσιας διάταξης  

 

Στο 32ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποπεράτωση πλατείας ΤΚ Στυμφαλίας»   της αρ. 8/2018 μελέτης της ΤΥ του Δήμου, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστάσιος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 08/03/2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ. Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Τ. Ε. – Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

Κιάτο 8-3-2019
Πληροφορίες: Γ. Μαστέλλου ΠΡΟΣ:

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΘΕΜΑ:Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου.

 

ΣΧΕΤ: Αίτηση με αριθ. πρωτ. 2797/8-3-2019 της Ευφροσύνης Σαρλά Ε.Δ.Ε., αναδόχου του έργου:«Αποπεράτωση πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας»

                           

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου : «Αποπεράτωση πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας »

Έχοντας υπόψη τα στοιχεία του έργου :

Μελέτη:  8/ 2018 της Τ.Υ

Συμφωνητικό:  Αρ. Πρωτ. 11408/16-10-2018

Προθεσμία περαίωσης έργου: τρεις (3) μήνες δηλ. έως 16-01-2019 & με την παράταση έως την 16η-3-2019 με την υπ΄ αρ. 24/2019 ΑΔΣ

Πηγή χρηματοδότησης:Κ.Α. 02.30.7322.010 ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 15.999,98 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβάνεται 24% Φ.Π.Α.)

Ποσό συμφωνητικού: 11.905,55 ΕΥΡΩ (δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. )

Ανάθεση: Συνοπτικός Διαγωνισμός (254/2018 Απόφαση Α.Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων)

Επιβλέπουσα του έργου:  Γ.Μαστέλλου

 

Εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου «Αποπεράτωση πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας» σύμφωνα με την 8/2018 μελέτη της Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, σύμφωνα με την αίτηση του αναδόχου  δυο (2) μήνες, ήτοι τις 15-5-2019, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση της κ. Ευφροσύνης Σαρλά Ε.Δ.Ε.

 

Ο   Διευθυντής Τ.Υ. & Πολ/μίας

Β. Παπαβασιλείου

Πολ. Μηχ. ΠΕ3

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147),
  • την 8/2018 μελέτη του έργου,
  • την από 8/03/2019 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την αρ. πρωτ. 2797/8.3.2019 αίτηση του αναδόχου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποπεράτωση πλατείας ΤΚ Στυμφαλίας»   της αρ. 8/2018 μελέτης της ΤΥ, με αναθεώρηση τιμών, μέχρι 15.05.2019  και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 120/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 02/04/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email