120/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10ης/12.04.2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 120/2018

Περίληψη : Παραχώρηση χρήσης λυόμενων αιθουσών 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο 26ο Σύστημα Προσκόπων Αθηνών.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Πέμπτη 12 Απριλίου 2018 και ώρα 12:00′ μεσημβρινή, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 3650/12.04.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Πανάγου Αθανάσιος
17. Σπανός Κωνσταντίνος 18. Γεώργας Χρήστος 19.Ζάρκος Δημήτριος 20. Λαλιώτης Γεώργιος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Καρακούσης Ευάγγελος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
Απόντες: 1. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 21. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 22. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1o

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης ενημερώνοντας το Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Παραχώρηση χρήσης λυόμενων αιθουσών 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο 26ο Σύστημα Προσκόπων Αθηνών, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την 4/2018 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, το σώμα της οποίας ακολουθεί:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   2 / 11 – 04 – 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   4 / 2018

Περίληψη: «Παραχώρηση αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για φιλοξενία του 26ου Συστήματος Προσκόπων Αθηνών.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11ην Απριλίου έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλικής, ύστερα από την αριθμ. 7/11-4-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 6 – μέλη ήτοι:

                                                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

                           1.- Βασιλική         Μπουζιάνη – Τσαντίλα (Πρόεδρος)                1 .- Δήμητρα           Βυτινιώτη             Μέλος                        

                           2.- Παλαιολόγος   Δούρος                             Μέλος                  2.- Αναστασία         Καλλιώρα             Μέλος                

                         3.- Κων/νος           Κελλάρης                                «                       3.- Ιωάννης             Σωτηρόπουλος   Μέλος                                                                                        

                         4.- Παναγιώτης     Κατσούλας                             «                                                                                  

                         5.- Βασίλειος         Μπόκιας                                 «

                         6.- Γεώργιος         Κουκουμέλης                         «

     Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3ο

Η Πρόεδρος κ. Βασιλική Μπουζιάνη- Τσαντίλα εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παραχώρηση αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για φιλοξενία του 26ου Συστήματος Προσκόπων Αθηνών» πρότεινε να συζητηθεί το θέμα κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

H Σχολική Επιτροπή   Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, μας υπέβαλε την υπ’ αριθ. 14/2018 απόφασή της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα   και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της κας προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα.

 1. 1.Την με αριθ. 8440/25-02-2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α& ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».
 2. 2.Το άρθρο 41 του Ν.1566/85 σχετικά με τις παραχωρήσεις σε φορείς, σχολικών χώρων και αιθουσών.
 3. 3.Το αριθ.πρωτ:Φ.20/2662/3565/δι-13-01-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παραχώρηση και χρήση Σχολικών χώρων σε τρίτους».
 4. 4.Το αριθμ. πρωτ: 1/04-04-2018 έγγραφο του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Σικυωνίας με θέμα «Παραχώρηση αιθουσών για φιλοξενία του 26ου Συστήματος Προσκόπων Αθηνών».
 5. 5.Το αριθμ. πρωτ: Φ.6/97/10-4-2018 έγγραφο του Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου με θέμα «Παραχώρηση αιθουσών για φιλοξενία» όπου αναφέρει ότι συμφωνεί με την παραχώρηση των δύο (2) λυομένων αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο 26ου Σύστημα Προσκόπων Αθηνών προκειμένου να φιλοξενηθεί Αγέλη (παιδιά ηλικίας 7-11 ετών) κατά το χρονικό διάστημα από 13-4-2018 έως 15-4-2018.

Αποφασίζει ομόφωνα

 1. 1.Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
 2. 2.Εγκρίνει την παραχώρηση των δύο (2) λυομένων αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο 26ου Σύστημα Προσκόπων

                 Αθηνών προκειμένου να φιλοξενηθεί Αγέλη (παιδιά ηλικίας 7-11 ετών) κατά το χρονικό διάστημα από 13-4-2018 έως 15-4-2018.

 1. 3.Το 26υ Σύστημα Προσκόπων Αθηνών οφείλει να:
 • Φροντίζει, ώστε ο χώρος που του παραχωρείται , να παραδοθεί καθαρός.
 • Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου .
 • Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής    

     υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου το παραπάνω Σύστημα Προσκόπων κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας του.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

                                                     Η   Πρόεδρος                                                                                                      Τα Μέλη

                                                                                                                                                                        1.- Δ. Παλαιολόγος

                                                                                                                                                                           2.- Β. Μπόκιας

                                                                                                                                                                          3.- Π. Κατσούλας

                                                                                                                                                                        4.- Κ. Κελλάρης

                                     Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική                                                                         5.- Γ. Κουκουμέλης    

                                                                                                                                

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 11-04-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ – ΤΣΑΝΤΙΛΑ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά,

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την 4/2018 (6ΞΠΟΩ1Θ-2ΚΘ) απόφαση ΔΕΠ,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

1. Αποδέχεται το έκτακτο & κατεπείγον της συνεδρίασης και του εν λόγω θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2. Εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης των δύο (2) λυόμενων αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για τη φιλοξενία – διανυκτέρευση της Αγέλης (παιδιά ηλικίας 7-11 ετών) του 26ου Συστήματος Προσκόπων Αθηνών από 13/04/2018 έως 15/04/2018, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει η ανωτέρω 4/2018 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 120/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 12.04.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email