12/2023 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                      ΑΔΑ:ΨΝΝΞΟΚ3Ξ-ΤΘΖ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                       

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

 Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 05/11-4-2023 τακτικής δημόσιας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης  12/2023

 

Περίληψη Έκτακτη Οικονομική ενίσχυση σχολικών μονάδων: α) 3ο  Δημοτικό  Σχολείο Κιάτου, β)7o  Δημοτικό Σχολείο Κιάτου & γ) Δημοτικό Σχολείο Πασίου.

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις  11 Απριλίου του έτους  2023  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 68/05-4-2023 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/19-07-2018) ,σε κάθε μέλος  χωριστά.

Διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  αφού σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10  δηλαδή:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                         ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                 Τσαμαντά Ελένη
 2. Δομετίου Βασίλειος     Γκούμας Σταμάτιος
 3. Πάτσιου Ιωάννα                                             Αθανασούλη Ελένη
 4. Καλφαντή Βασιλική Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5. Μπόκιας Βασίλειος
 6. Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Ζάρκος Ευάγγελος
 8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 9. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 10. Μπουζιάνη Τσαντίλα –Βασιλική

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  και εισηγούμενος  το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έκτακτη Οικονομική ενίσχυση σχολικών μονάδων: α) 3ο  Δημοτικό  Σχολείο Κιάτου, β)7o  Δημοτικό Σχολείο Κιάτου & γ) Δημοτικό Σχολείο Πασίου έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 

 

 • Το αριθμ. πρωτ:Φ.6/141/28-3-2023 έγγραφο της Διευθύντριας  του  3ου Δημοτικού σχολείου Κιάτου  με το οποίο αιτείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση  προκειμένου να προβούν στην τοποθέτηση: α)δυο προστατευτικών καλυμμάτων στις μπασκέτες και β)δύο προστατευτικών καλυμμάτων στους στύλους του βόλεϊ με σκοπό την ασφάλεια των μαθητών/τριών κατά την παραμονή τους στον προαύλιο χώρο του σχολείου.
 • Το αριθμ. πρωτ:36/30-3-2023 έγγραφο της Διευθύντριας του  7ου Δημοτικού σχολείου Κιάτου  με το οποίο αιτείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση  για την  κάλυψη των δαπανών για  ανακαίνιση των εγκαταστάσεων των τουαλετών της εν λόγω σχολικής μονάδας.
 • Το αριθμ. πρωτ: 109/17-3-2023 έγγραφο της Διευθύντριας  του  Δημοτικού σχολείου Πασίου  με το οποίο αιτείται έκτατη οικονομική ενίσχυση, προκειμένου να προβεί στην αποπληρωμή  τιμολογίου που αφορά προστατευτικά  στρώματα μπασκετών καθώς και προστατευτικά ορθοστατών βόλεϊ τα οποία τοποθετήθηκαν στον προαύλιο χώρο της εν λόγω σχολικής μονάδας.

 

Ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

 

Η   Σχολική  Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Κατανέμει  τα παρακάτω  ποσά σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας:
 • Των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00)€ για κάλυψη δαπανών της σχολικής μονάδας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 • Των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00)€ για κάλυψη λειτουργικών εξόδων της σχολικής μονάδας του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 • Των χιλίων ευρώ(1.000,00)€προκειμένου να διεκπεραιωθούν-αποπληρωθούν οικονομικές υποχρεώσεις και λειτουργικά έξοδα της σχολικής μονάδας του  Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Πασίου .
 1. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου  Σικυωνίων  όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες  ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  12/2023 και υπογράφεται  ως έπεται.

 

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Καλφαντή Βασιλική
 3. Μπόκιας Βασίλειος
 4. Ρουμελιώτη Βασιλική
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 7. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική
 8. Πάτσιου Ιωάννα
 9. Ζάρκος Ευάγγελος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  11-4-2023

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email