12/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

5η/14.2. 2023

απόσπασμα πρακτικού έκτακτης συνεδρίασης

αρ. απόφασης   2ο θέμα ημερήσιας διάταξης
 

12/2023

  Κήρυξη προσωρινού αναδόχου του έργου

(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΑΤΟΥ)

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 14η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε έκτακτη συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου  κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2442/13.2.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Λαλιώτη Γεώργιο. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. –   -Ζάρκος Δ. -Δομετίου Β. -Μυττάς Ι. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.

 

απόντες:   -Μαστοράκης Δημ.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος υπενθύμισε ότι, η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου Ν., αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την αφορούσα το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ.ΚΙΑΤΟΥ» διαδικασία που μέχρι τώρα έχει σημειωθεί και είναι η εξής:

 1. την 187/2022 (6ΜΠ4Ω1Θ-7ΟΝ) απόφαση ΔΣ  «τροποποίηση τεχνικού πρόγραμμα & π/υ 2022»,
 2. Με την 164056/4-11-22 (9Ρ7ΦΟΡ1Φ-ΒΛ9) εγκριτική απόφαση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
 3. την 1/2019 μελέτη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ.ΚΙΑΤΟΥ»                     (CPV: 45212224-2) συνολικού π/υ (1.128.592,57€ + 270.862,22€ ΦΠΑ 24%) 1.399.454,79€
 4. τον Κ.Α. 02.61.7326.004 με τίτλο «Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη Δ.Κ. Κιάτου» ποσού  1.399.454,79€  προερχόμενο  από : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με το ποσό των 600.000,00€ από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020 με το ποσό των 18.937,00€ από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 με το ποσό των 211.494,17€  από ΥΠ. ΕΣ.-  ΚΑΠ 2020 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ με το ποσό των 106.500,00€  από ΥΠ. ΕΣ.-  ΚΑΠ 2019 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ με το ποσό των 19.000,00€ από  ΣΑΤΑ  2011  με το ποσό των 769,49€    από ΣΑΤΑ 2011{3η & 4η Δόση} με το ποσό των 2.154,81€  από  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 10.131,38€  από  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 59.642,50€ από  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 69.319,17€ από  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 με το ποσό των 228.849,26€  και  από Επιχορήγηση του  ΥΠ.ΕΣ. ως Συμπληρωματική απόφαση  Ι΄ Κατανομής από Κ.Α.Π. 2021 με το ποσό των 72.657,01€.
 5. το 22REQ011427390 2022-10-14 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 6. την 421/16207/17.10.2022 (ΨΛΑΑΩ1Θ-6ΤΨ)(22REQ011430043 2022-10-17) ΑΑΥ
 7. την 372/2021 (ΩΦΛΠΩ1Θ-ΤΣΒ) απόφαση ΟΕ «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων ΕΡΓΩΝ έτους 2022»
 1. την 352/2022 (ΨΤ1ΥΩ1Θ-ΚΔ3) απόφαση ΟΕ «Καθορισμός όρων διακήρυξης»,
 2. την 18234/17.11.2022 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 22PROC011618641 2022-11-17,
 1. την 18235/17.11.2022 Περίληψη διακήρυξης με ΑΔΑ: 6ΓΘΛΩ1Θ-Θ1Η, με ΑΔΑΜ: 22PROC011618807 2022-11-17,
 1. το 1ο/16.12.2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου,
 2. την 456/2022 (6ΖΧΝΩ1Θ-ΑΜΨ) απόφαση ΟΕ με την οποία εγκρίθηκε το ως άνω πρακτικό και κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου ο μειοδότης οικονομικός φορέας με την επωνυμία  «Κ/Ξ 2 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με μέση έκπτωση  24,00% ήτοι στο ποσό των  730,35€ χωρίς Φ.Π.Α.
 3. το γεγονός ότι στο ως άνω εγκριθέν πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού έχει παρεισφρήσει σφάλμα ως προς την παράλειψη απόρριψης των κοινοπραξιών 1) Κ/Ξ ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. –ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 2) ΚΞΙΑ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΖΑΝΤΣΟΓΛΟΥ, αφού οι προαναφερθείσες ουδόλως μνημόνευσαν την κατανομή της μεταξύ των μελών αμοιβής.
 4. την 11/2023 απόφαση ΟΕ με την οποία ανακλήθηκε η 456/2022 απόφαση,

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α’ 147), όπως ισχύει σήμερα,
 • όλα τα ανωτέρω,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου Νικ.

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

Β. Κηρύσσει ΝΕΟ προσωρινό ανάδοχο του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ.ΚΙΑΤΟΥ» το μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία  «HELLASOD AE» με μέση έκπτωση  16,04% .

Γ. Ορίζει πως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα εκδοθεί και νέα απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος.

 

Δ. Μετά την παρούσα παρέχεται πρόσβαση, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων, προς τους προσφέροντες .

 

Ε. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην 3η κατά σειρά μειοδότρια εταιρεία, περί υποβολής των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, εντός προβλεπόμενης προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.

 

ΣΤ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του ανωτέρω έργου, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες μέσω του συστήματος, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 παρ. θ’ της Διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.2.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email