12/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   5    /  03 –  04  –  2023

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    12  /  2023

 

 

ΘΕΜΑ: 1oν   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ      

«Χωροθέτηση Γωνιών Ανακύκλωσης  με Πολυκέντρα ανακύκλωσης σε εφαρμογή προγραμματικής σύμβασης με το ΦΟΣΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα την  3ην  Απριλίου  έτους  2023    ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα 11:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, υπό την Προεδρία  του κ. Μυττά  Ιωάννη  (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  6024/30-03-2023  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –  5 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                      

1.- Ιωάννης       Μυττάς              (Πρόεδρος)             1.- Σταμάτιος  Γκούμας          Μέλος

2.- Κων/νος       Σαρχάνης      (Αντιπρόεδρος)          2.-  Αντώνιος  Κατσιμπούλας Μέλος

3.- Δημήτριος    Σώκος                  Μέλος

4.- Βασιλική     Μπουζιάνη-Τσαντίλα  Μέλος

5.- Νικόλαος    Σκαρμούτσος     Μέλος

.

 

 

 

                                      ΠΡΟΕΔΡΟΙ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

 

Ουδείς                                                    1.- Αναστάσιος  Λεονάρδου Πρόεδρος Κοινότητας

                                                                               Σικυώνος-Κιάτου.

 

——————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα   1ον   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μυττάς   Ιωάννης εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα    (Χωροθέτηση Γωνιών Ανακύκλωσης  με Πολυκέντρα ανακύκλωσης σε εφαρμογή προγραμματικής σύμβασης με το ΦΟΣΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)  εξέθεσε ότι:

 

Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, μας υπέβαλε το υπ’ αριθ. 4185/8-3-2023 σχετικό έγγραφό της που έχει ως εξής:

 

 

 

 

 

 

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

              Αρ. Πρωτ.: 4185

             

Κιάτο 08/03/2023

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΛΗΡΟΦ.: ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Τηλ.: 2742360151

 

 

             ΠΡΟΣ:

  

 ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Χωροθέτηση γωνιών ανακύκλωσης με πολυκέντρα ανακύκλωσης σε εφαρμογή προγραμματικής σύμβασης με τον ΦΟΔΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

ΣΧΕΤ.: Τα με αριθ. πρωτ.: 4049/7-3-2023 και 4114/7-3-2023 (αρ.πρωτ. ΦΟΔΣΑ: 267/7-3-23) του ΦΟΔΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

 

Ο Δήμος μας έχει υπογράψει προγραμματική σύμβαση με τον ΦΟΔΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ στο πλαίσιο του έργου «προμηθειών γωνιών ανακύκλωσης για χωριστή συλλογή λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων μέσω γωνιών ανακύκλωσης σε Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου», που περιλαμβάνει  – μεταξύ άλλων- τη δωρεάν εγκατάσταση δύο (2) γωνιών ανακύκλωσης με πολυκέντρα ανακύκλωσης, που είναι άμεσα διαθέσιμα για δωρεάν τοποθέτηση από τον ΦΟΔΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

Tο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, για την εγκατάσταση των γωνιών ανακύκλωσης,  είναι ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α’ 129/2021), Παράρτημα VI πίνακας 2. Σύμφωνα με αυτό, η χωροθέτηση των γωνιών ανακύκλωσης, πραγματοποιείται με σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, ενώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. 01/25-10-2022 διακήρυξη ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 22PROC011511747 2022-10-31, με αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 176180) του  ΦΟΔΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου για τη «χωριστή συλλογή και μεταφορά λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων μέσω γωνιών ανακύκλωσης Δήμων των Π.Ε. της Περιφέρειας Πελοποννήσου» η επιφάνεια κάλυψης του κάθε πολυκέντρου ανακύκλωσης είναι έως 30τ.μ., οπότε τηρείται η προϋπόθεση της έκτασης του περιγράμματος <= 50τ.μ. που ορίζει ο Ν. 4819/2021.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ Α΄53/2020): «Κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων, τα τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την ύδρευση και αποχέτευση, την τηλεθέρμανση δήμων, την άρδευση περιοχών τους, καθώς και η κατασκευή και λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) και Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων δεν υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς των δια- τάξεων αυτών και για την κατασκευή τους δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης από τις αρμόδιες αρχές, εφόσον προβλέπονται από τεχνικές μελέτες. Στη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι Πράσινες Γωνιές Ανακύκλωσης, τα Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανακύκλωσης και τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης, συνολικού εμβαδού έως τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων, και οι συνοδοί αυτών χώροι αποθήκευσης ανακυκλώσιμου υλικού, συνολικού εμβαδού έως τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων και υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την εγκατάστασή τους σε κοινόχρηστους χώρους παραμένει λωρίδα ελεύθερης διέλευσης πεζών τουλάχιστον ενός μέτρου και ογδόντα εκατοστών (1,80).»

Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα τα οριζόμενα στην με αριθ. 01/25-10-2022 διακήρυξη ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 22PROC011511747 2022-10-31, με αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 176180) του  ΦΟΔΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου για τη «χωριστή συλλογή και μεταφορά λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων μέσω γωνιών ανακύκλωσης Δήμων των Π.Ε. της Περιφέρειας Πελοποννήσου» η επιφάνεια κάλυψης του κάθε πολυκέντρου ανακύκλωσης είναι έως 30τ.μ., οπότε τηρείται η προϋπόθεση του εμβαδού <=30τ.μ. που ορίζει ο Ν.4674/2020, οι γωνιες ανακύκλωσης με τα πολυκέντρα ανακύκλωσης δεν υπόκειται σε πολεοδομική αδειοδότηση.

Τέλος, με το με αριθ. πρωτ.: 267/07-03-2023 έγγραφο του ΦΟΔΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, διαπιστώθηκε η τεχνική καταλληλότητα των θέσεων για την εγκατάσταση  των πολυκέντρων – γωνιών ανακύκλωσης που θα εγκατασταθούν στο Δήμο Σικυωνίων.

 

Κατόπιν των παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

 

Τη λήψη απόφασης για χωροθέτηση των γωνιών ανακύκλωσης με πολυκέντρα ανακύκλωσης στα ακόλουθα σημεία:

  1. ΟΔΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ «ΠΕΥΚΙΑ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ»
  2. ΟΔΟΣ ΑΝΘΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Ν.Ο. ΚΙΑΤΟΥ.

Η προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος

και Ποιότητας Ζωής

 

 

Πέτρου Βασιλική

ΠΕ9-Γεωπόνος

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά:

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Το  υπ’ αριθ. 4185/08-03-2023 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής .

 4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          O  μ  ό   φ  ω   ν   α

 

 

 Γνωμοδοτεί  –  συναινεί   θετικά και  εγκρίνει  την χωροθέτηση των Γωνιών Ανακύκλωσης με πολυκέντρα ανακύκλωσης, που είναι άμεσα διαθέσιμα  στα ακόλουθα σημεία:

 

1.- ΟΔΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ «ΠΕΥΚΙΑ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ»

 

2.-  ΟΔΟΣ ΑΝΘΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Ν.Ο. ΚΙΑΤΟΥ.

 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    12 / 2023    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο   03-04-2023

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

ΜYΤΤΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email