12/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   3    /  04  –  07  –  2022

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    12   /  2022

 

 

ΘΕΜΑ: 4oν  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ      

«Περί παραχωρήσεως  πλατείας (Πλουμιστού) της Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου στον κ. Ζαχαριά Χρήστο για το πανηγύρι την 5ην και 6ην  Αυγούστου 2022 και  την 14ην και 15ην Αυγούστου 2022»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα την  4ην  Ιουλίου του έτους  2022    ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, υπό την Προεδρία  του κ. Μυττά  Ιωάννη  (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  9702/30-06-2022  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4  –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης       Μυττάς           (Πρόεδρος)                              1.-  Σταμάτιος    Γκούμας                       (Μέλος)

2.- Κων/νος      Σαρχάνης    (Αντιπρόεδρος)                           2.-   Δημήτριος   Σώκος                          (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος       (Μέλος)                               3.-   Βασιλική     Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

4.- Αντώνιος     Κατσιμπούλας     (Μέλος)

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ                                          ΠΡΟΕΔΡΟΙ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1.- Β. Κοτσίρης  Πρόεδρος Κοινότητας  Στενού   1.-Γ. Κοτούλας    Πρόεδρος  Κοινότητας Μουλκίου

2.- Α. Λεονάρδου Πρόεδρος Κοινότητας

Σικυώνος-Κιάτου.

3.- Δ. Γκορίτσας Πρόεδρος Κοινότητας Ματίου.

                                                                                   

 

——————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   4ον   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

O  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,   εισηγούμενος το 4ον θέμα  της  ημερήσιας διάταξης,  περί  παραχωρήσεως  πλατείας (Πλουμιστού) της Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου στον κ. Ζαχαριά Χρήστο για το πανηγύρι την 5ην και 6ην  Αυγούστου 2022 και  την 14ην και 15ην Αυγούστου 2022    ανέφερε τα εξής:

 

Ο κ. Ζαχαριάς  Χρήστος του Παναγιώτη, μας υπέβαλε την από 28-06-2022 σχετική αίτησή του και μας ζητεί όπως του παραχωρήσουμε  άδεια  χρήσεως χώρου για τοποθέτηση μηχανισμού  ψησίματος κρεάτων έμπροσθεν του  καταστήματός του,  που βρίσκεται στην Πλατεία Πλουμιστού στην Κοινότητα Σικυώνος –Κιάτου, για την 5ην και 6ην  Αυγούστου 2022 εορτασμού της Μετομορφώσεως του Σωτήρος και

την 14ην και 15ην  Αυγούστου 2022 εορτασμού της  Κοιμήσεως  της Θεοτόκου.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εξέθεσε ότι,  η Κοινότητα  Σικυώνος-Κιάτου,  με την υπ’ αριθ. 26/2022   απόφασή της, ενέκρινε να παραχωρηθεί στον κ. Ζαχαριά Χρήστο χώρος έμπροσθεν του καταστήματός του στην Πλατεία Πλουμισού, για τοποθέτηση κινητής εγκατάστασης έψησης στις 5ην και 6ην  Αυγούστου 2022 εορτασμού της Μετομορφώσεως του Σωτήρος και

την 14ην και 15ην  Αυγούστου 2022 εορτασμού της  Κοιμήσεως  της Θεοτόκου.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά:

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-    Την  από 28-06-2022  αίτηση του κ. Ζαχαριά  Χρήστου.

 4.-    Την  υπ’ αριθ. 26/2022  θετική  απόφαση της Κοινότητας  Σικυώνος -Κιάτου.

5.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί   θετικά και  εγκρίνει  την παραχώρηση  χώρου στον κ. Ζαχαριά Χρήστο

έμπροσθεν του καταστήματός του στην Πλατεία Πλουμισού στην Κοινότητα  Σικυώνος-Κιάτου, για τοποθέτηση κινητής εγκατάστασης έψησης στις 5ην και 6ην  Αυγούστου 2022 εορτασμού της Μετομορφώσεως του Σωτήρος και  την 14ην και 15ην  Αυγούστου 2022 εορτασμού της  Κοιμήσεως  της Θεοτόκου, με τις εξής προϋπoθέσεις:

 

α) Αποκατάσταση ζημιών  αν  θα  προκύψουν  κατά τη χρήση της εν λόγω πλατείας.

β) Καθαρισμός των  χώρων  που θα χρησιμοποιηθούν με την ευθύνη και τη φροντίδα του κ. Ζαχαριά

Χρήστου.

γ) Σεβασμός του χώρου κατά την διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

δ) Την ασφάλεια των πολιτών  που συμμετέχουν στις εν λόγω  εκδηλώσεις.

ε)  O αιτών θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των ισχυόντων υγειονομικών πρωτοκόλλων έναντι

του κορωνοϊού COVID-19.

και

 

 

3.- Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Επιτροπής ποιότητας Ζωής κ. Μυττά Ιωάννη για την υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου μας, προκειμένου να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες.

 

 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    12  / 2022    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο    04-07-2022

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

ΜYΤΤΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

               (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email