12/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                     Αριθ.Αποφ. 12/2022

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12/15-12-2022 έκτακτης και κατεπείγουσας  συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου  Σικυωνίων.

Θέμα:  «Κατάρτιση Προσχεδίου Προϋπολογισμού  Δήμου Σικυωνίων έτους 2023».

Στο Κιάτο σήμερα, στις 15 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 08:30  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ πρωτ: 20104/14-12-2022πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/19-7-2018).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα  μελών συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου,  βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη, και  αναλυτικά:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

 

  1. Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος)
  2.  Θελερίτης Γεώργιος
  3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
  4. Τσολάκος Γεώργιος
  5. Σώκος Δημήτριος
  6. Δομετίου Βασίλειος
  7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

8.    Μυττάς Ιωάννης

9.    Μπουζιάνη   Τσαντίλα Βασιλική

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, κηρρύσοντας την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Κατάρτιση προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων έτους 2023» πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω προθεσμιών.

 

 

 

 

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010 όπως τροποποιήθηκε   και ισχύει.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ. πρωτ:20025/14-12-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                ΠΡΟΣ:   

                                               Εκτελεστική Επιτροπή

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

                                                                                   – κ. Δήμαρχο

                                                                                   – κ. Αντ/ρχο Οικ/κών

           – κ.  Γ. Γραμματέα

– Τμήμα Προϋπολογισμού &

              Λογιστηρίου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023.

 

Με την υπ’ αριθ. οικ. 49039/25.07.2022 (Β’ 3976) Κ.Υ.Α. που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρ. 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των δήμων για το οικονομικό έτος 2023 και την ενσωμάτωση αυτών στη βάση δεδομένων του Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του άρ. 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη επ’ αυτού.

Ειδικότερα, σύμφωνα και με την παρ. 4 του άρ. 2 της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α., για τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη σύνταξη προσχεδίου και σχεδίου Π/Υ, την ψήφιση, τον έλεγχο νομιμότητας και τη δημοσίευση του, μετά των αντίστοιχων προθεσμιών, εφαρμόζονται οι κατά τα στάδια υλοποίησης αυτών, κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρ. 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου εκάστου έτους, ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του άρ. 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική για το σκοπό  αυτό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο, στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου αρχή.

 

 

Σε περίπτωση που ο Π/Υ και το Ο.Π.Δ. δεν καταρτισθούν έως την 15η Νοεμβρίου, τότε το Δ.Σ. συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11:00 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεων του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεων και προχωρά στη σύνταξη και ψήφισή του (παρ. 7 άρ. 77 ν. 4172/2013).

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα αριθ. οικ. οικ. 49039/25.07.2022 (Β’ 3976) Κ.Υ.Α., ο Προϋπολογισμός του επόμενου έτους θα κυμανθεί τουλάχιστον όσον αφορά τις τακτικές επιχορηγήσεις από την Κεντρική Κυβέρνηση, στα επίπεδα του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Επίσης όσον αφορά τις εισροές από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ), πέραν των ήδη εγκεκριμένων για το Δήμο, νέες εγγραφές δεν μπορούν να γίνουν παρά μόνο όταν υπάρξει απόφαση ένταξης για συγκεκριμένο υποβληθέν αίτημα, προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο πλασματικών εγγραφών εσόδων.

Στην κατηγορία των ιδίων εσόδων του Δήμου (δημοτικά τέλη, δικαιώματα, εισφορές κλπ) προβλέπεται αύξηση συντελεστών των τελών ηλεκτροφωτισμού – καθαριότητας σε όλη την εδαφική του περιφέρεια, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες λειτουργίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας, τόσο εξαιτίας και κυρίως της έναρξης λειτουργίας από 8.8.2022 του Σ.Μ.Α. Σπαθοβουνίου και της υποχρέωσης όλων των δήμων του ν. Κορινθίας για μεταφορά των απορριμμάτων τους στο εν λόγω σημείου στα πλαίσια του Σ.Δ.Ι.Τ για τη διαχείριση απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου όσο και εξαιτίας της αύξησης των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος λόγω των αρνητικών διεθνών εξελίξεων των τελευταίων μηνών.

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες ιδίων εσόδων, δεν προβλέπεται αύξηση συντελεστών.

Όσον αφορά τα έξοδα, οι εγγραφές τους στον Π/Υ έτους 2023 θα κινηθούν σε γενικές γραμμές στα επίπεδα του 2022, πλην βεβαίως των εγγραφών στην υπηρεσία με Κ.Α.Ε. 20 “Καθαριότητα – Ηλεκτροφωτισμός”, οι οποίες θα είναι αυξημένες για τους λόγους που ανωτέρω εξηγήθηκαν.

Τέλος η υπηρεσία, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε ο Προϋπολογισμός έτους 2023 του Δήμου Σικυωνίων, αφενός μεν να κινηθεί εντός των αυστηρών πλαισίων που τίθενται από το ΥΠ.ΕΣ., αφετέρου δε να λάβει υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία των καιρών.

Συνημμένα, σας υποβάλλουμε προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2023, έτσι όπως έχει καταρτισθεί από το αρμόδιο Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος που κατάρτισε η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία.

Κιάτο, 14 Δεκεμβρίου 2022

       Ο Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών

                 

             Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

 

 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως ανω εισήγηση σε συνδυασμό με τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Θεωρεί το θέμα  κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Εγκρίνει ως έχει το Προσχέδιο Προϋπολογισμού  Δήμου Σικυωνίων έτους 2023, σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ: 20025/14-12-2022 εισήγηση  της Διεύθυνσης  Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
  3. Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται  στην Οικονομική Επιτροπή για τις δικές της ενέργειες.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αύξοντα αριθμό 12/2022.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται  ως ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο   15-12-2022

Ο  Πρόεδρος

Της Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

Σπυρίδων Π Σταματόπουλος    

 

Print Friendly, PDF & Email