12/2021 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   4    /  07  –  06  –  2021

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    12  /  2021

 

 

ΘΕΜΑ: 2ον     << Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για άρση και επανεπιβολή  ρυμοτομικής

απαλλοτρίωσης στο Ο. Τ 59 του ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου.>>

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    7ην  Ιουνίου του έτους  2021  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα 10:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σταματόπουλου  Σπυρίδωνα (Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και νυν  Δημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  5426/02-06-2021  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   5 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος  (Πρόεδρος)                          1.- Βασιλική Μπουζιάνη-Τσαντίλα    (Μέλος)

2.- Δημήτριος  Σώκος            (Αντιπρόεδρος)                      2.- Σταμάτιος  Γκούμας                     (Μέλος)

3 .-Νικόλαος   Σκαρμούτσος     (Μέλος)                               3.- Λεονάρδου Αναστάσιος Πρόεδρος Σικυώνος (Κιάτου)

4.- Κων/νος    Σαρχάνης           (Μέλος)                                     (Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παρευρέθηκαν)

5.- Αντώνιος   Κατσιμπούλας    (Μέλος)

 

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα   2ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

            Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 2ν θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για άρση και επανεπιβολή  ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο. Τ 59 του ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου» ανέφερε τα  εξής:

 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας υπέβαλε την από 18-05-2020   εισήγησή της σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της παρούσας απόφασης, σχετικά με τη λήψη απόφασης για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Kιάτου  στο Ο.Τ. 59 σε συμμόρφωση της 156/2012 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου και της  673/2017 Απόφασης ΣτΕ (Τμήμα Ε΄), με παράλληλη επανεπιβολή της  ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στον προβλεπόμενο πεζόδρομο  και καταβολής της προσήκουσας αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του εν λόγω ακινήτου, από τον ειδικό Κ.Α. 02.30.7111.004 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος   ανέφερε ότι,   η Κοινότητα  Σικυώνος- (Κιάτου)   με την υπ’ αριθ. 11/2021  απόφασή της,  συμφωνεί  υπέρ της τροποποίησης  του ρυμοτομικού σχεδίου,  σύμφωνα  με την από 01-06-2021  εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

 

 

 

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την από 01-06-2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας.

 3.-   Την υπ’ αριθ. 11/2021 απόφαση της Κοινότητας Σικυώνος- (Κιάτου).

 4.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

5.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν  α

 

 

1.-  Εγκρίνει την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου στο Ο.Τ. 59 σε συμμόρφωση της 156/2012 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου και της  673/2017 Απόφασης ΣτΕ (Τμήμα Ε΄), με παράλληλη επανεπιβολή της  ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στον προβλεπόμενο πεζόδρομο,  και  καταβολή  της προσήκουσας αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του εν λόγω ακινήτου από τον ειδικό Κ.Α. 02.30.7111.004  του προϋπολογισμού τρέχοντος  έτους.

 

2.-  Εξουσιοδοτεί  τον πρόεδρο  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σταματόπουλο Σπυρίδωνα, για την  υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     12  / 2021    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  07-06-2021

                                                  Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής          

 

 

 

                                                                         ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

Print Friendly, PDF & Email