12/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4 / 24-2-2020 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης: 12 / 2020

ΘΕΜΑ: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Αποδοχή πίστωσης ποσού 16.182,50 € προερχόμενη από το Δήμο Σικυωνίων ως συμπληρωματική κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2019.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24ην Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 30/20-2-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη -5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Ν. Παπαβασιλείου Μέλος

2.- Β. Μπουζιάνη – Τσαντίλα (Αντιπρόεδρος) 2.- Αικ. Λούτα «

3.- Π. Πανάγου Μέλος 3.- Δ. Βυτινιώτη «

4.-Β. Νανόπουλος « 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

5.- Α. Βαφειαδάκης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)

εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αποδοχή πίστωσης ποσού 16.182,50

προερχόμενη από το Δήμο Σικυωνίων ως συμπληρωματική κατανομή λειτουργικών δαπανών

έτους 2019» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Ο Δήμος Σικυωνίων μας κοινοποίησε την υπ’ αριθ. 27 / 2020 απόφασή του, όπου κατανέμει το ποσό των (16.182,50) €, ως συμπληρωματική κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2019 στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για (Κάλυψη δαπανών θέρμανσης) και πρέπει με απόφασή μας.

1.- Να αποδεχτούμε το ανωτέρω ποσό και 2) Να κάνουμε την σχετική κατανομή και 3) Να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη των χρημάτων από το Δήμο.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-2011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.- Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων και

2.- Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό που μας κατανεμήθηκε για το έτος 2019 ως (Συμπληρωματική Κατανομή λειτουργικών δαπανών), για κάλυψη δαπανών θέρμανσης.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Αποδέχεται το ποσό των δέκα έξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (16.182,50) € το οποίο προέρχεται από κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2019 (Συμπληρωματική Κατανομή λειτουργικών δαπανών), για κάλυψη δαπανών θέρμανσης

και

Β.- Κατανέμει το ποσό των δέκα έξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (16.182,50) € ως εξής:

Α/Α

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΣΟΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

1

ΤΑΜΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

16.182,50

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν

16.182,50

Και Γ.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, όπως εισπράξει από την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων, το προαναφερόμενο ποσό, των δέκα έξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (16.182,50) €

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12 / 2020 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 24-02-2020

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email