12/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 3/18-2-2020 τακτικής  συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 12/2020

 

Θέμα: «Έγκριση διενέργειας και διάθεση πίστωσης προμήθειας γραφικής ύλης για κάλυψη αναγκών του Νομικού Προσώπου».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18 Φεβρουαρίου του έτους  2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ31/11-2-2020  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε  κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10 ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                              Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική
 2. Δομετίου Βασίλειος Γκούμας Σταμάτιος
 3. Μπόκιας Βασίλειος   Τσαμαντά Ελένη
 4. Πάτσιου Ιωάννα      Αθανασούλη Ελένη
 5. Βαφειαδάκης Αριστείδης
 6. Καλφαντή Βασιλική
 7. Ρουμελιώτη Βασιλική
 8. Ζάρκος Ευάγγελος
 9. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 10. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

 

 

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση διενέργειας και διάθεση πίστωσης προμήθειας γραφικής ύλης για κάλυψη αναγκών του Νομικού Προσώπου», ανέφερε πως είναι απαραίτητη η προμήθεια γραφικής ύλης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Νομικού Προσώπου .

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις  τοποθετήσεις  των μελών

 

Η Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Εγκρίνει τη διενέργειας προμήθειας γραφικής ύλης για κάλυψη αναγκών του Νομικού Προσώπου.
 2. Εγκρίνει τηδιάθεση πίστωσης ποσού διακοσίων ευρώ(200,00€)μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24% για την προαναφερόμενη προμήθεια.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2020 και υπογράφεται ως έπεται

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                             Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Μπόκιας Βασίλειος
 3. Πάτσιου Ιωάννα
 4. Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5.     Καλφαντή Βασιλική
 6.    Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Ζάρκος Ευάγγελος
 8. Κουτρέτσης   Σπυρίδων
 9. Σαρχάνης  Κωνσταντίνος

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  21-2-2020

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email