12/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

3/17.02.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

12/2020

  Θέμα: Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης του ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, κατόπιν γνωμοδότησης (289/2019), ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου,(ΑΒΩΜ/19/667/29.11.2019 Κλητήριο Θέσπισμα)

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 17η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1302/13.02.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων 1. Τσολάκος Γεώργιος
2.   1 Μυττάς Ιωάννης 2. Ζάρκος Δημήτριος
3.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
4.     Λέγγας Μάρκος    
5.     Ρουμπέκας Γεώργιος    

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

3ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης του ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, κατόπιν γνωμοδότησης (289/2019), ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου,

(ΑΒΩΜ/19/667/29.11.2019 Κλητήριο Θέσπισμα).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 02/01/2020 γνωμοδότηση δυνάμει της 289/2019 απόφασης ΟΕ η οποία αναφέρει ότι:

α)έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του Δομετίου Βασίλειου ο οποίος κατά το χρόνο τέλεσης της εν λόγω πράξης (εκχέρσωση δημόσιας έκτασης) έφερε την ιδιότητα του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος του Δήμου Σικυωνίων καθώς και

β) το γεγονός ότι η εν λόγω ποινική δίωξη δεν ασκήθηκε κατόπιν καταγγελίας Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων, συνάγεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για το διορισμό συνηγόρου υπεράσπισής του.

 

Για τους ανωτέρω λόγους προτάθηκε ο ορισμός της δικηγόρου Πάνου Αικατερίνης.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • το αριθμ. ΑΒΩΜ/19/667/29.11.2019 Κλητήριο Θέσπισμα
  • την αρ. πρωτ. 15515/19.12.2019 αίτηση του Δομετίου Βασίλειου,
  • την 289/2019 (Ω7ΧΘΩ1Θ-ΝΦΥ) απόφαση ΟΕ,
  • την από 02/01/2020 γνωμοδότηση,
  • την 27/1321/13.02.2020 (6ΡΣΟΩ1Θ-ΠΥΓ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει τη Δικηγόρο,  Πάνου Αικατερίνη, προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου, κατά τη συζήτηση ποινικής υπόθεσης του Δομετίου Βασιλείου με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος του Δήμου Σικυωνίων κατά το χρόνο τέλεσης της εν λόγω πράξης (εκχέρσωσης δημόσιας έκτασης) κατόπιν του αριθμ. ΑΒΩΜ/19/667/29.11.2019 Κλητηρίου Θεσπίσματος.

 

Β. Η δαπάνη ανέρχεται σε 145,08 και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.004 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών».

 

Γ. Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 17.02.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email