12/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                            ΟΡΘΗ   ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                       

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της   4  /  9-4-2019   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   12  / 2019

 

ΘΕΜΑ: 1Ο  «Περί  παραχωρήσεως προαυλίου χώρου  του 2ου Γυμνασίου  Κιάτου,  για την  17ην Μαϊου  2019

                    για εκδήλωση συναυλίας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9ην Απριλίου  του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη    και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 62  /  5-4-2019   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                   ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                (Πρόεδρος)                                         1.-  Ν.   Σκαρμούτσος                      Μέλος

2.- Α.  Λεονάρδου              Μέλος                                              2.- Β.   Kελλάρης                                 «

3.- Α.  Βυτινιώτης                  «                                                   3.- Α.  Λούτα                                        «

4.- Γ.   Κουκουμέλης             «                                                    4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Δ.  Ασβεστόπουλος         «

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης  Γεώργιος.

ΘΕΜΑ    1ον

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος

το  1ον θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί  παραχωρήσεως προαυλίου χώρου  του 2ου Γυμνασίου  Κιάτου,  για την  17ην Μαϊου  2019 για εκδήλωση συναυλίας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων»  έθεσε υπόψη των   μελών τα  εξής:

 

Ο κ. Μαγκιρίδης  Νικόλαος  του Κων/νου,  υπέβαλε στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων,  την από   3-4-2019  αίτησή του, με την οποία μας ζητεί να του  παραχωρήσουμε τον  προαύλιο  χώρο  που βρίσκεται στο 2ον Γυμνάσιο Κιάτου, την 17ην   Μαϊου  2019   για  την  πραγματοποίηση   συναυλίας.

Η εκδήλωση  δεν  θα έχει εισιτήριο και μετά το πέρας  της εκδήλωσης θα φροντίσει για την καθαριότητα του χώρου.

Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι  η Δ/ντρια του 2ου Γυμνασίου Κιάτου,   συμφωνεί για την εν λόγω παραχώρηση, με την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν  υπόψη όλες οι ισχύουσες  διατάξεις    περί  παραχώρησης χρήσης σχολικών χώρων.

Σχετικό έγγραφο της Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Κιάτου 600/8-4-2019.

 

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική  Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα  που αναφέρονται παραπάνω .

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

    Εγκρίνει,  την παραχώρηση της χρήσης  του προαυλίου  χώρου  του  2ου  Γυμνασίου Κιάτου, στον  Πρόεδρο του Συλλόγου  και Κηδεμόνων  του 2ου Γυμνασίου Κιάτου κ. Μαγκιρίδη  Νικόλαο,  την  17ην  Μαϊου  2019,  ημέρα  Σάββατο,  για  την  πραγματοποίηση  συναυλίας,   με την προϋπόθεση  τήρησης  της  υπ’ αριθ.  Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία  που ορίζεται  από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 και με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου και θα φροντίσει για την καθαριότητα του χώρου.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό     12 / 2019 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΤΑ     ΜΕΛΗ

 

1.-  Α. Λεονάρδου

2.-  Α. Βυτινιώτης

3.-  Δ. Ασβεστόπουλος

4.-  Γ. Κουκουμέλης

Ζάρκος    Δημήτριος

 

 

Ακριβές  Αντίγραφο

Κιάτο  9-4-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email