12/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   3    /  09  04  –      2019

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    12  /  2019

 

 

ΘΕΜΑ: 3ΟΝ   «Έγκριση ή μη χορήγησης  άδειας εισόδου εξόδου σε μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος  της

εταιρείας ΛΑΡΣΙΝΟΣ  Α.Ε. που βρίσκεται  στη θέση Αρκούδα Περιφέρειας Μουλκίου.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    9ην  Απριλίου του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη   και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Ιωάννη Τσιάνου, (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  4021  /  5-42019  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης          Τσιάνος            (Πρόεδρος)                       1.- Χρήστος         Γεώργας               (Μέλος)

2.- Ιωάννης          Μυττάς                (Μέλος)                           2.- Κων/νος         Σαρχάνης        (Αντιπρόεδρος)

3 .-Βασίλειος        Αλεξόπουλος      (Μέλος)                           3.- Παύλος           Χρυσικός             (Μέλος)

4.- Βασίλειος        Δομετίου             (Μέλος)

 

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   3ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

   Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 3ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Έγκριση ή μη χορήγησης  άδειας εισόδου εξόδου σε μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος  της  εταιρείας ΛΑΡΣΙΝΟΣ  Α.Ε. που βρίσκεται  στη θέση Αρκούδα Περιφέρειας Μουλκίου»  ανέφερε τα  εξής:

 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας υπέβαλε την  από 04/04/2019  εισήγησή της, σχετικά με την έγκριση  εισόδου – εξόδου  σε μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος  της εταιρείας ΛΑΡΣΙΝΟΣ  Α.Ε. που βρίσκεται  στη θέση Αρκούδα Περιφέρειας Μουλκίου όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της παρούσας απόφασης.

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την  από  04/04/2019  εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας.

 3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω ν α

 

 

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί  θετικά    και    εγκρίνει    την  είσοδο και έξοδο οχημάτων  σε μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος  της εταιρείας ΛΑΡΣΙΝΟΣ  Α.Ε. που βρίσκεται  στη θέση Αρκούδα Περιφέρειας Μουλκίου, η παρούσα έγκριση της εισόδου και – εξόδου οχημάτων ισχύει για μια τριετία από σήμερα και για το είδος της εγκατάστασης που αναφέρεται σ΄ αυτήν.   Αν μετά  την παρέλευση της τριετίας από την έγκριση δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της εγκεκριμένης εισόδου-εξόδου οχημάτων, δίδεται μετά από αίτηση (Που υποβάλλεται  πριν την λήξη της αρχικής  έγκρισης)  εφ΄ άπαξ παράταση για την επόμενη  τριετία από την έγκριση, εφ΄ όσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού  ή υποβάλλεται νέα αίτηση  για έγκριση όταν αυτές έχουν αλλάξει, (παρ.  5 άρθρου 30 του  Β. Δ. 465/1970  όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06).

                                                                      και

 

 

 

2.-  Εξουσιοδοτεί  τον πρόεδρο  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Τσιάνο Ιωάννη, για την  υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     12   / 2019 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  09  – 04 –  2019

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

ΤΣΙΑΝΟΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ

Print Friendly, PDF & Email