12/2019 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   5  /  26-11-2019

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   12 /  2019

 

 

Περίληψη: «Περί παραχωρήσεως αίθουσας  του 3ου  Δημοτικού Σχολείου  Κιάτου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για πραγματοποίηση των Γενικών Συνελεύσεων του παραπάνω Σχολείου.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26ην Νοεμβρίου έτους  2019,  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  της κ. Μπουζιάνη – Τσαντίλα  Βασιλικής, ύστερα από την αριθμ. 19/22-11-2019 έγγραφη  πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου  ότι  σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 5 – μέλη  ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Βασιλική          Μπουζιάνη – Τσαντίλα    (Πρόεδρος)     1.- Φωκίων            Στέκας                      Μέλος

2.- Βασίλειος         Μπόκιας          Μέλος                             2.-Παναγιώτης      Κατσούλας               Μέλος

3.- Παλαιολόγος    Δούρος            Μέλος                            3.- Ιωάννης            Σωτηρόπουλος       Μέλος

4.- Κων/νος           Κελλάρης        Μέλος                             4.- Δήμητρα           Βυτινιώτη                 Μέλος

5.- Γεώργιος          Κουκουμέλης  Μέλος

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

     

    

Θέμα     4ο  ( Ημερήσιας  διάταξης)

 

Η   Πρόεδρος κ. Μπουζιάνη  – Τσαντίλα  Βασιλική εισηγούμενη  το  4ο θέμα της   ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί παραχωρήσεως αίθουσας  του 3ου  Δημοτικού Σχολείου  Κιάτου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για πραγματοποίηση των Γενικών Συνελεύσεων του παραπάνω Σχολείου.» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, μας απέστειλε την υπ’  αριθ. 42/2019  απόφασή της ,  όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, σχετικά με την παραχώρηση  αιθουσών του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για πραγματοποίηση των Γενικών Συνελεύσεων του παραπάνω Σχολείου.

 

 

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της κας προέδρου και είδε την υπ’ αριθ. 42/2019  απόφαση της Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Σικυωνίων.

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

  Εγκρίνει  την παραχώρηση   της νέας  λυόμενης  αίθουσας  του 3ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου έως την λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020 με την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιείται  εκτός διδακτικού  ωραρίου αφού  έχουμε την σύμφωνη γνώμη του Δ/ντή του Σχολείου, με τις  υποχρεώσεις  που αναφέρονται  στην υπ’ αριθ. 42/2019  απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  12  / 2019 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

 

 

 

Η    Πρόεδρος                                                                                                       Τα Μέλη

 

1.-  Β. Μπόκιας

2.-  Δ. Παλαιολόγος

3.-  Κ. Κελλάρης

4.-  Γ. Κουκουμέλης

Μπουζιάνη – Τσαντίλα  Βασιλική

 

 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  26-11-2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

 

 

 

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ – ΤΣΑΝΤΙΛΑ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

 

Print Friendly, PDF & Email