12/2018 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   6  /  20-11 – 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   12  /  2018

Περίληψη: «Περί παραχωρήσεως αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου  Μουλκίου  στο Σύλλογο Γονέων

και  Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου για πραγματοποίηση προγραμμάτων

Δημιουργικής απασχόλησης.»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20ην  Νοεμβρίου έτους  2018,  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ.  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  της κ. Μπουζιάνη – Τσαντίλα  Βασιλικής, ύστερα από την αριθμ. 20/14-11-2018 έγγραφη  πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου  ότι  σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 5 – μέλη  ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Βασιλική            Μπουζιάνη – Τσαντίλα    (Πρόεδρος)  1.- Γεώργιος            Κουκουμέλης         Μέλος                                        2.- Παλαιολόγος    Δούρος           Μέλος                            2.- Αναστασία         Καλλιώρα               Μέλος

3.- Κων/νος           Κελλάρης         «                                   3.- Ιωάννης             Σωτηρόπουλος       Μέλος

4.- Βασίλειος         Μπόκιας           «                                   4.- Παναγιώτης       Κατσούλας              Μέλος

5.- Δήμητρα          Βυτινιώτη          «

——————————————————————————————————————————————-

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα     1ο

Η Πρόεδρος κ. Μπουζιάνη- Τσαντίλα  Βασιλική εισηγούμενη  το  1ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί παραχωρήσεως αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου  Μουλκίου  στο Σύλλογο Γονέων και  Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου για πραγματοποίηση προγραμμάτων  Δημιουργικής απασχόλησης.»    έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

H Σχολική   Επιτροπή   Πρωτοβάθμιας   Εκπαίδευσης του Δήμου μας, μας υπέβαλε την υπ’ αριθ. 43/2018 απόφασή της,  όπου  αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης  καθώς  και  η

 Τοπική Κοινότητα Μουλκίου, μας απέστειλε  την υπ’ αριθ. 10/2018  απόφασή της, όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και  γνωμοδοτεί  για την παραχώρηση αίθουσας  του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου  στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων  του Δημοτικού σχολείου Μουλκίου  για πραγματοποίηση προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης  κατά τις απογευματινές ώρες για τις ημέρες Πέμπτη, Παρασκευή  και Σάββατο  μέχρι 30-06-2018.

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της κας προέδρου και είδε την υπ’ αριθ. 43/2018 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων και την 10/2018  Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Μουλκίου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την παραχώρηση αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου για την πραγματοποίηση  προγραμμάτων Δημιουργικής απασχόλησης  κατά τις απογευματινές ώρες για τις μέρες  Πέμπτη (18:00 -19:30) εικαστικά, Παρασκευή (16:00-17:30) εικαστικά  και   Σάββατο  (09:30-11:30 Χορωδία -Σκάκι μέχρι  30-6-2019.

Ο  Σύλλογος  Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου οφείλει να:

  • Φροντίζει, ώστε ο χώρος που του παραχωρείται , να παραδοθεί καθαρός.
  • Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου .
  • Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου ο παραπάνω φορέας κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων  Δημιουργικής  Απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  12 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

Η    Πρόεδρος                                                                                                       Τα Μέλη

1.-  Δ. Bυτινιώτη

2.-  Β.  Μπόκιας

3.-  Κ. Κελλάρης

4.-  Δ. Παλαιολόγος

Μπουζιάνη – Τσαντίλα  Βασιλική

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  20-11-2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ – ΤΣΑΝΤΙΛΑ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Print Friendly, PDF & Email