12η/2022 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 29.Απριλίου.2022

12η/2022

τακτική συνεδρίαση

Τρίτη  3η Μαΐου 2022

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1) Τσολάκο Γ. 2) Δομετίου Βασ. 3) Ζάρκο Δημ. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Ζαχαρόπουλο Νικ. 6)Μαστοράκη Δημ.

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 3η Μαΐου 2022 και ώρα 11.00’πμ για τη συμμετοχή σας, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.            Συμμετοχή και έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης, σε 3/ήμερο επιστημονικό συνέδριο ΟΤΑ με θέμα «Επενδυτικός-Αναπτυξιακός Προγραμματισμός & Διοίκηση Οικονομικών Αξιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» που διοργανώνει ο Δήμος Ξάνθης, 13η -15η Μαΐου 2022.                                             (ΑΑΥ)
2.            Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ»
3.            Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (22/2019 μελέτη).
4.            Αποδοχή & έγκριση παραδοτέων Π2 (Έκθεση Διαβούλευσης) & Π3 (Ολοκλήρωση φακέλου-Εφαρμογή σχεδίου) της  υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Σικυωνίων»
5.            Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΩΝ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΞΤΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (33/2021 μελέτη)
6.            ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
7.            Εισηγητική έκθεση Α’ τριμήνου έτους 2022, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
8.            Καθορισμός τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, για στάσιμο εμπόριο,  εντός διοικητικών ορίων Δήμου Σικυωνίων.
9.            Καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης & παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών & πλεύσιμων ποταμών, έτους 2022.
10.         2η τροποποίηση π/υ οικ. έτους 2022 ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ».
11.         Τροποποίηση π/υ οικ. έτους 2022 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
12.         Επί αιτήματος αποζημίωσης ΑΥΧΟΥΔΙΑ Αγγελικής, μετά από -γνωμοδότηση-
13.         Επί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΚΛΕΙΤΣΑ Μαρίας,  μετά από -γνωμοδότηση-
14.         Ορισμός –δικηγόρου– ως συνηγόρου υπεράσπισης ΚΟΥΤΡΕΤΣΗ Σπυρίδωνα, μετά από -γνωμοδότηση-

(ΑΑΥ)

 

Print Friendly, PDF & Email