12η/2021 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

12η/2021

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Δευτέρα 10 Μαΐου 2021

Κιάτο   06/05/2021

αρ. πρωτ.: … 4321 …

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
  1. Τσολάκο Γεώργιο
  1. Σώκο Δημήτριο
  1. Ζάρκο Δημήτριο
  1. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
  1. Λέγγα Μάρκο
  1. Ρουμπέκα Γεώργιο
v  προς τους αρμόδιους προέδρους κοινοτήτων

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας την Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και ώρα 10.00’πμ σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.                  Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή της πρότασης με τίτλο «EΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19» στον άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ08 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.
2.                  Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων ΕΡΓΩΝ για το έτος 2021.
3.                  Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «Αποπεράτωση                            α΄ ορόφου κοινοτικού καταστήματος Κοινότητας ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων» συνολικού π/υ 186.000,00€.
4.                  Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
5.                  Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
6.                  Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΕΞΩΧΙΚΟ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ».
7.                  Έγκριση της 75/2021 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικαστικών επιμελητών για την επίδοση του αρ. πρωτ. 4049/26.04.2021 εγγράφου ΤΥ.  (ΑΑΥ 244/2021)
8.                  Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση κλήσης επαναφοράς προς συζήτηση υπόθεσης Χατζοπούλου Αλεξάνδρας,  κατόπιν της 18/2021 απόφασης ΟΕ. (ΑΑΥ………..)
9.                  Ορισμός συμβολαιογράφου για τον προσδιορισμό αξίας ακινήτων. (ΑΑΥ ………..)
10.             Επικαιροποίηση της 287/2020 απόφασης περί ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά τη συζήτηση αίτησης αναίρεσης ΦΛΩΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του Αχιλλέα. (ΑΑΥ 43/2021)
11.             Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου & 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ » συνολικού π/υ 675.000,00€.

 

Print Friendly, PDF & Email