11η/2016 τακτική συνεδρίαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

Της  αριθ.  11/2016   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της      12-09-2016

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 30.335,00 €  προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Γ΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2016 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων.
             ΟΜΟΦΩΝΑ-  
         Αριθ. Απόφ. 29/2016                                  Αριθ. πρωτ:               ΠΡΟΣ:

2.    Κατανομή ποσού 30.335,00€ στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Σικυωνίων (Α΄Κατανομή 2016).
           
                  ΟΜΟΦΩΝΑ-  
         Αριθ. Απόφ. 30/2016                                  Αριθ. πρωτ:               ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Αίτημα απαλλαγής της εκμισθώτριας  του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου από πληρωμή ρεύματος.

             ΟΜΟΦΩΝΑ-  
           Αριθ. Απόφ. 31/2016                                  Αριθ. πρωτ:               ΠΡΟΣ:

    2. Περί σύναψη συμβάσεων σύμβασης μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό σχολικών
        μονάδων  στα σχολεία Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης.
    ΟΜΟΦΩΝΑ-
          Αριθ. Απόφ. 32/2016         Αριθ. πρωτ.               ΠΡΟΣ:

      
3.    Έγκριση αιτήματος και απ’ευθείας ανάθεση της απολύμανσης  και συγκρότηση επιτροπής καλής  εκτέλεσής της στα  Σχολεία  της Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017.
           ΟΜΟΦΩΝΑ
          Αριθ. Απόφ. 33/2016        Αριθ. πρωτ.               ΠΡΟΣ:

  4.  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για κάλυψη λειτουργικών
        δαπανών.
           ΟΜΟΦΩΝΑ
          Αριθ. Απόφ. 34/2016        Αριθ. πρωτ.               ΠΡΟΣ:

Print Friendly, PDF & Email