11_2023 Επιλογή υποτρόφων που πληρούν τα κριτήρια της αρ. πρωτ. 5_16-05-2023 Προκήρυξης – Συνέχισης Υποτροφίας (2020) & προθεσμία υποβολής ενστάσεων

Ίδρυμα Υποτροφιών ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ
Print Friendly, PDF & Email