119/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 15ης/5.7.2022 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ (δια ζώσης)συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:   119 /2022

Περίληψη: Επί αιτήματος χορήγησης άδειας εμπορίας πόσιμων ιαματικών ή μη ιαματικών υδάτων στην εταιρία« ΖΗΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.».

 

   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 5η  του μηνός Ιουλίου έτους 2022 ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.9836/1-7-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Δομετίου Βασίλειος 3. Μυττάς Ιωάννης    4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Σώκος Δημήτριος
9. Φιακάς Παναγιώτης  10. Σαρχάνης Κων/νος 11. Λέγγας Μάρκος 12. Γκούμας Σταμάτιος
13. Συριάνος Κων/νος                          14. Μπακόλιας Παναγιώτης  15. Παπαγεωργίου Δημήτριος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Μαστοράκης Δημήτριος 19. Παπαβασιλείου Νικόλαος 20. Χουσελάς  Ευάγγελος
21. Νανοπουλος Βασιλειος      
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2. Θελερίτης Γεώργιος 

 

3. Κατσιμπούλας Αντώνιος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Τσολάκος Γεωργιος 6. Τσιόγκας Νικόλαος                          
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)
4. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 5. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)  
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 30. Νικολάου Ν. (Σουλίου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς.    

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

15ο Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)

  Στο 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί αιτήματος χορήγησης άδειας εμπορίας πόσιμων ιαματικών ή μη ιαματικών υδάτων στην εταιρία «ΖΗΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου,

την από 20-6-2022  εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σικυωνίων η οποία έχει ως ακολούθως :

Δήμος Σικυωνίων                                                                      Κιάτο   20-06-2022

Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 

ΠΡΟΣ
κο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Θέμα: «Περί χορήγησης άδειας εμπορίας πόσιμων ιαματικών ή μη ιαματικών υδάτων στην εταιρία ΖΗΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.».

 

Σας γνωρίζουμε ότι:

Α) Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 1828 / 1989 (Φ.Ε.Κ. 2 Α’) (συν. 1) «Η εμπορία των πόσιμων ιαματικών ή μη ιαματικών νερών, ………………………, επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια που χορηγείται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα νερά, ύστερα αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Στην απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ………….…………. , προσδιορίζεται και η χρονική διάρκεια της άδειας».

Β) Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1828 / 1989 (Φ.Ε.Κ. 2 Α’) (συν. 1) «Όταν τα νερά που διατίθενται ανήκουν σε δήμους ή κοινότητες, στην ίδια απόφαση με την οποία χορηγείται η άδεια προσδιορίζεται η ελάχιστη ποσότητα νερού, για την οποία θα καταβάλλεται το ανάλογο δικαίωμα, ………………………………. και του καταναλωτικού κοινού.

Όταν τα νερά που διατίθενται δεν ανήκουν σε δήμους ή κοινότητες, αρμόδιος να χορηγήσει την άδεια και να προσδιορίσει το δικαίωμα είναι ο δήμος ή η κοινότητα στην περιφέρεια του οποίου γίνεται η υδροληψία».

Γ) Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας με την αριθμ. 99 / 2022 (ΑΔΑ: ΨΗΜΨΩ1Θ-ΛΜΓ) απόφαση του (συν. 2) καθόρισε το δικαίωμα επί εμπορίας, πόσιμων ιαματικών ή μη υδάτων από κατόχους σχετικής άδειας.

Δ) Από την «ΖΗΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» κατατέθηκε στις 05-08-2021 αίτηση για χορήγηση «άδειας εμπορίας πόσιμου ύδατος χρονικής διάρκειας πέντε ετών» (συν. 3).

Προς τούτο προσκομίστηκαν και επισυνάπτονται:

1.      Η με αριθμ. 1210893 / 10-05-2017 γνωστοποίηση για τη λειτουργία μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας,

2.      Οι με αρ. πρωτ. 1120 / 29-09-2009 και 59306/4907 / 18-08-2015 άδειες χρήσης νερού,

3.      Η με αρ. πρωτ. οικ. 33315/6471 / 31-01-2019 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας, με θέμα «Χορήγηση άδειας εκμεταλλεύσεως πηγής και διάθεσης στο εμπόριο του φυσικού μεταλλικού νερού με την εμπορική επωνυμία «ΖΗΡΕΙΑ» από την πηγή υδροληψίας – γεώτρηση με ονομασία «ΥΓ1 ΖΗΡΕΙΑ» ………………… της εταιρίας «ΖΗΡΕΙΑ Ε.Π.Ε.»,

4.      Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις των νερών και των τριών γεωτρήσεων και

5.      Δημοτική ενημερότητα της εταιρίας.

 

Κατόπιν τούτων προτείνουμε να χορηγηθεί άδεια εκμεταλλεύσεως και εμπορίας πόσιμου νερού στην εταιρία με την επωνυμία «ΖΗΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», με τις προϋποθέσεις: α) της ετήσιας προσκόμισης των ισχυουσών αδειών χρήσης, εμπορίας, εκμετάλλευσης νερών και χημικές – μικροβιολογικές αναλύσεις των νερών και των τριών γεωτρήσεων, β) της προσήκουσας καταβολής των δικαιωμάτων προς το δήμο Σικυωνίων και γ) την ετήσια προσκόμιση δημοτικής ενημερότητας.

 

Σε περίπτωση λήψης απόφασης για χορήγηση παρακαλούμε όπως προσδιοριστεί ή χρονική διάρκεια της άδειας

 

Ο αρμόδιος Υπάλληλος

ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

 

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κατά Πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Β. Νανόπουλου

 

Α. Εγκρίνει, την χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης και εμπορίας πόσιμου νερού στην «ΖΗΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. χρονικής διάρκειας ενός (1)  έτους με τις παρακάτω :

  • την ετήσια προσκόμιση των σχετικών αδειών χρήσης, εμπορίας, εκμετάλλευσης νερών

 

  • χημικές – μικροβιολογικές αναλύσεις νερού και των τριών γεωτρήσεων,

 

  • την προσήκουσα καταβολή των δικαιωμάτων προς το Δήμο Σικυωνίων,   και –

 

  •  την ετήσια προσκόμιση δημοτικής ενημερότητας.

 

Β.    Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την παρούσα στο Τμήμα Τοπικής Ανάπτυξηςτου Δήμου Σικυωνίων  για τις δικές του

ενέργειες.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 119/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 5.07.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email