119/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10ης/10-6-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  119/2020

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 4/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ έμπροσθεν των Τραπεζικών Καταστημάτων Πειραιώς και ΑLPHA BANK» . 

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η  Ιουνίου  του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη  ώρα  έναρξης 20:00’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 4418/5-6-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε .  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  22 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Φιακάς Παναγιώτης 6. Τσιόγκας Νικόλαος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Aλεξόπουλος Βασίλειος
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Λέγγας Μάρκος 11. Συριάνος Κων/νος 12.Γαλάνης Βασίλειος
13. Γκούμας Σταμάτιος 14. Μαστοράκης Δημήτριος 15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Παπαγεωργίου Δημήτριος
17. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 18. Παπαβασιλείου Νικόλαος 19. Μπακόλιας Παναγιώτης 20. Κατσιμπούλας Αντώνιος
21. Χουσελάς  Ευάγγελος 22.Νανόπουλος Βασίλειος    
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Θελερίτης Γεώργιος 2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
4. Σώκος Δημήτριος 5. Ρουμπέκας Γεώργιος    
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 2.  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

4. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

5. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

6. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
12. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

14. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 15. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
16. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 17. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 18. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 19. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

20. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

21. Κοτσίρης Β. (Στενού) 22. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 23. Σκούπας Α. (Μποζικών)
24. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 25. Παναγόπουλος (Πανοράματος) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
28. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 29. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 30. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου). 31.Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)
32. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 33. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
       

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των

πρακτικών.

 

Θέμα  7ο

 

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 4/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ έμπροσθεν των Τραπεζικών Καταστημάτων Πειραιώς και ΑLPHA BANK»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα,  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 4/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως ακολούθως :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   2    /  03    –    03    –   2020

 

Αριθμός  Απόφασης:    4  /  2020

 

ΘΕΜΑ: 2ον  «Έγκριση  ή μη   για  δημιουργία θέσεων στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α.  έμπροσθεν  των

καταστημάτων των Τραπεζών Πειραιώς  και ALPHA  BANK.»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    3ην  Μαρτίου  του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Δημητρίου   Σώκου (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  1905/27-02-2020  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, κ. Σταματόπουλου  Σπυρίδωνα (Δημάρχου),  που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   5 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Δημήτριος        Σώκος      (Αντιπρόεδρος)        1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος        (Δήμαρχος)

2.- Ιωάννης          Μυττάς             (Μέλος)              2.- Βασιλική Μπουζιάνη – Τσαντίλα   (Μέλος)

3 .-Νικόλαος        Σκαρμούτσος    (Μέλος)

4.- Αντώνιος        Κατσιμπούλας   (Μέλος)

5.- Σταμάτιος        Γκούμας            (Μέλος)

——————————————————————————————————————————-

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   2ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Στην  παρούσα συνεδρίαση απουσιάζει ο κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων (Δήμαρχος) που είναι Πρόεδρος της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  και θα προεδρεύσει ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Αντιδήμαρχος κ. Σώκος Δημήτριος.

 

      Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής  κ. Σώκος  Δημήτριος,  εισηγούμενος το 2ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Έγκριση  ή μη   για  δημιουργία θέσεων στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α.  έμπροσθεν  των  καταστημάτων των Τραπεζών Πειραιώς  και ALPHA  BANK.» ανέφερε τα  εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας υπέβαλε το από  27-02-2020  σχετικό έγγραφό της, όπου μας διαβιβάζει εισήγηση  επί της υπ’ αριθ.  05/2020  απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος  –  Κιάτου  για δημιουργία θέσεων στάθμευσης  για Α.Μ.Ε.Α. έμπροσθεν  των  καταστημάτων των Τραπεζών Πειραιώς  και ALPHA  BANK, όπου  αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

 

Ακολούθως  ο Πρόεδρος  ανέφερε  ότι,  ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου, μας απέστειλε  την υπ’ αριθ. 5/2020 απόφασή του, όπου  ομόφωνα  προτείνει τη δημιουργία δύο (2) νέων θέσεων στάθμευσης  για Α.Μ.Ε.Α. μία (1) επί της οδού  Αράτου έμπροσθεν του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς, σε συνέχεια των κάδων απορριμμάτων  και μία (1)  επί της οδού  Εθνικής Αντίστασης, έμπροσθεν του καταστήματος της Τράπεζας ALPHA  BANK  πριν από την διάβαση πεζών.

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Το από 27-02-2020  έγγραφο της  Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας.

 3.-    Την υπ’ αριθ. 5/2020  απόφαση της Κοινότητας Σικυώνος –Κιάτου.

 4.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

5.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Ο  μ  ό  φ  ω  ν  α

 

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί  θετικά και  εγκρίνει     την    δημιουργία  μόνον μίας  (1) θέσης στάθμευσης  για Α.Μ.Ε.Α. επί της οδού Αράτου στην αριστερή πλευρά κατά την κατεύθυνση της κυκλοφορίας, έμπροσθεν του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς, σε συνέχεια των κάδων απορριμμάτων,  στην προτεινόμενη  από το συμβούλιο  της Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου θέση και με τις διαστάσεις που φαίνονται στο σκαρίφημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.                                                                   

 

2.-  Απορρίπτει  τη δημιουργία θέσης στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α., επί της οδού Εθνικής Αντίστασης, έμπροσθεν του καταστήματος της Τράπεζας ALPHA  BANK  πριν από την διάβαση πεζών, για τους λόγους που δεν εγκρίνει και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας  και

 

3.-  Εξουσιοδοτεί  τον πρόεδρο  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σώκο  Δημήτριο, για την  υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     4   / 2020    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  3-3-2020

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΣΩΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • την από 27-2-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
  • την αριθ. 5/2020 απόφαση της Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου
  • την αριθ. 4 /2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, – και
  • την τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

 

  1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την    δημιουργία   μίας  (1) θέσης στάθμευσης οχημάτων  για Α.Μ.Ε.Α. επί της οδού Αράτου της Κοινότητας Σικυώνος Κιάτου και συγκεκριμένα,  στην αριστερή πλευρά της  κατά την κατεύθυνση της κυκλοφορίας και έμπροσθεν του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς, σε συνέχεια των κάδων απορριμμάτων, διαστάσεων 3,30 Χ 5.00 .   Ο χώρος στάθμευσης σε όλη την επιφάνεια του θα  φέρει επικάλυψη  χρώματος  μπλε με την σχετική επιδαπέδια σήμανση του Διεθνές Συμβόλου Προσβασιμότητα  καθώς και την τοποθέτηση κάθετης πινακίδας Κ.Ο.Κ   Π- 60 .
  2. Δ ε ν  ε γ κ ρ ί ν ε ι, την δημιουργία θέσης στάθμευσης επί της οδού Εθν. Αντίστασης έμπροσθεν του   καταστήματος της Τράπεζας ALPHA BANK ,  σύμφωνα με την αριθ. 204/1996 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί, «Ρύθμιση Κυκλοφορίας – στάθμευσης κ.λ.π.» με την οποία απαγορεύεται η στάθμευση κάθε οχήματος σε όλο το μήκος της,  ένθεν και ένθεν.
  3. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ι,   την παρούσα στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, για την δημιουργία της εν λόγω θέσεις και στο Αστυνομικό Τμήμα Κιάτου για της δικές του ενέργειες.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 119/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 10.06.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email