119/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

9/23.05.2019

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 119/2019    

Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους»

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 23η Μαΐου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6175/23.05.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
2.     Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
3.     Μπουζιάνη Βασιλική    
4.     Ζάρκος Δημήτριος    
5.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

1ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ενημερώνοντας την Επιτροπή ότι η προαναφερθείσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως, για την κάλυψη της εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, των Αυτοδιοικητικών Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους,                       της 2ας Ιουνίου 2019 και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 §6 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, το από 23/05/2019 Υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας,  με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση του Π/Υ τρέχοντος έτους, μετά τις υπ’ αριθμ.  36932/14.05.2019 & 36931/14.05.2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1677) σύμφωνα με τις οποίες  :

 

 • Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Δήμων καθορίζεται στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (275,00€) και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος
 • Ο μέγιστος αριθμός ατόμων που θα απασχοληθούν στο Δήμο Σικυωνίων, καθορίζεται σε ενενήντα επτά (97) άτομα.

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, το ανώτερο ποσό που αναλογεί στο Δήμο Σικυωνίων, ανέρχεται σε 26.675,00€ (275,00€ x 97) και θα κατανεμηθεί με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 172 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’114),
 • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (ΦΕΚ A’133),
 • την 441/2018 σε ορθή επανάληψη ΑΔΣ (7Α9ΟΩ1Θ-ΩΘΓ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2019»
 • την 467/2018 ΑΔΣ (67Ψ0Ω1Θ-Υ2Ρ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2019»
 • την 23553/2019 (ΩΔΥΕΟΡ1Φ-776) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • το από 23/05/2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα,
 • τις υπ’ αριθμ. 36932/14.05.2019 & 36931/14.05.2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1677)
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα, για την κάλυψη της εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019 και των Αυτοδιοικητικών Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους, της 2ας Ιουνίου 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 §6 του Ν. 3852/2010.

 

Β. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, ως κάτωθι:

 

Εγγράφει στον ΚΑ 06.00.1211.002 των εσόδων το ποσό των 26.675,00€  με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν  για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019»,  και το μεταφέρει στο αποθεματικό για την ενίσχυσή του.

Από το ενισχυμένο αποθεματικό κεφάλαιο, ενισχύει και δημιουργεί νέες πιστώσεις προερχόμενες από  επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, συνολικού ποσού 26.675,00€ στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και συγκεκριμένα:

 

   

ΚΑ εξόδων

 

 

τίτλος

 

ποσό

1. 02.10.6012.006 «Αποζημίωση των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν  για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης  Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης  Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019» 11.000,00 € 
2. 02.15.6012.001 «Αποζημίωση των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν  για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης  Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης  Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019» 275,00  € 
3. 02.20.6012  «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»

 

ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους (Ανταποδοτικά)  και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 7.225,00€.

5.225,00 €  
4. 02.30.6012.002  «Αποζημίωση των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν  για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης  Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης  Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019»

 

 

4.125,00 € 
5. 02.35.6012.002  «Αποζημίωση των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν  για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης  Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης  Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019»

 

1.925,00 € 
6. 02.10.6022.001 «Αποζημίωση των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν  για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης  Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης  Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019»

 

550,00 € 
7. 02.20.6022 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές».

 

ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.000,00€ προερχόμενη από (Κ.Α.Π. για Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ)  και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 3.100,00€  .

 

1.100,00 € 
8. 02.30.6022.001 «Αποζημίωση των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν  για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης  Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης  Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019».

 

550,00  € 
9. 02.70.6022.001 «Αποζημίωση των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν  για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης  Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης  Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019» 1.925,00 € 

 

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 119/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 23.05.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email