119/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 9ης/11.04.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 119/2017

Περίληψη : Έκδοση άδειας Λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου σικυωνίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4761/07.04.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων   7. Μπούρης Ευάγγελος 8. Χρυσικός Παύλος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Δομετίου Βασίλειος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
13. Κελλάρης Βασίλειος 14. Γεώργας Χρήστος 15. Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Θελερίτης Γεώργιος 4. Κελλάρη Ιωάννα  
5. Πανάγου Αθανάσιος 6. Φιακάς Παναγιώτης   7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
9. Καρακούσης Ευάγγελος 10. Ρουμπέκας Γεώργιος 11. Μπακόλιας Παναγιώτης 12. Λαλιώτης Γεώργιος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 10. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
12. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 13. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:
  • Κουτρέτσης Σπυρίδων, μετά την συζήτηση του 13ου θέματος της Η.Δ.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 12ο

Στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έκδοση άδειας Λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, ο Πρόεδρος κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 06/04/2017 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, το σώμα της οποίας ακολουθεί:

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. αρ. 1107414 / 1491 / Τ. & Ε.Φ. / 2003 (Φ.Ε.Κ 1827 Β’) όπως ισχύει, η άδεια για την λειτουργία επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, εκδίδεται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το κατάστημα μετά από απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την πλήρη υποβολή των δικαιολογητικών, και ισχύουν επ’ αόριστο, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί ανακλήσεων.

Τα καταστήματα μπορεί να λειτουργούν είτε ως αμιγείς επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, είτε ως μικτές τοιαύτες, εντός, όμως, μόνο, των καθοριζομένων στο άρθρο 37 της Υ.Δ. Α1Β / 8577 / 1983 καταστημάτων, που αντιστοιχεί στο άρθρο 14 Β της Υ.Δ. αριθμ. Υ1γ / Γ.Π / οικ.96967 / 2012 (Φ.Ε.Κ. 2718 Β’) που πλέον ισχύει.

Οι άδειες χορηγούνται για συγκεκριμένο αριθμό Η/Υ, και σε περίπτωση προσθήκης πέραν των αναφερομένων σε αυτές, οι άδειες αντικαθίστανται με νέες.

Με την εγκατάσταση και λειτουργία των Η/Υ πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις και όροι που προβλέπονται στην ως άνω Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Αρμόδια Ελεγκτικά Όργανα για τη βεβαίωση των παραβάσεων είναι οι Αστυνομικές Αρχές οι Λιμενικές Αρχές και τα Όργανα του Σ.Δ.Ο.Ε.

Β. Στο Δήμο μας κατατέθηκε στις 29-03-2017 αίτηση του κου ΜΠΑΣΤΗΡΑ ΘΕΟΦΑΝΗ του Αντωνίου, ιδιοκτήτη Κ.Υ.Ε. (κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος) ως «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» επί της οδού Δερβενακίων 6 στο Κιάτο, στον οποίο έχει χορηγηθεί η αριθμ. 2298/01-03-2017 άδεια ίδρυσης & λειτουργίας, με την οποία επιθυμεί την αντικατάσταση της άδειας του με νέα λόγω προσθήκης δραστηριότητας και συγκεκριμένα λόγω προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

Το Τμ. Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Κορινθίας με το αριθμ. 80709 / 16417 / 03-04-2017 έγγραφο του γνωμοδότησε για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (με δυνατότητα ανάπτυξης δέκα επτά (17) Η/Υ)».

Κατόπιν τούτων σας διαβιβάζω φωτοαντίγραφα της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α και του εγγράφου του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου προς ενημέρωση και λήψη απόφασης, με τη πληροφορία ότι ο φάκελος με τα δικαιολογητικά είναι πλήρης.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  •    την από 06/04/2017 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  •    την αρ. πρωτ. 2298/01-03-2017 άδεια ίδρυσης & λειτουργίας Κ.Υ.Ε.,
  •  το αρ. 80709 / 16417 / 03-04-2017 έγγραφο του Τμ. Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Κορινθίας που γνωμοδοτεί για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (με δυνατότητα ανάπτυξης δέκα επτά (17) Η/Υ)».
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1.Εγκρίνει την χορήγηση άδειας λειτουργίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ(με δυνατότητα ανάπτυξης δέκα επτά (17) Η/Υ)» σε Κ.Υ.Ε. ιδιοκτησίας ΜΠΑΣΤΗΡΑ ΘΕΟΦΑΝΗ του Αντωνίου, στην οδό Δερβενακίων 6 στο Κιάτο.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 119/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 11 Απριλίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email