118/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

11η/26 .04. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

118/2022

  Α’ θέμα προ ημερησίας διάταξης

Αποδοχή Δωρεάς της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Απριλίου 2022 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5740/20.4.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν –5– και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι.
απόντες:   -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018 * για την άμεση έναρξη εργασιών.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών το από 19/04/2022 έγγραφο της ένωσης «ΜΑΖΙ για το ΠΑΙΔΙ» με το οποίο εκφράζει την επιθυμία να αναλάβει, σε συνεργασία με την τεχνική εταιρεία «ΔΩΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ» να καλύψει εξολοκλήρου το κόστος των τεχνικών εργασιών (όπως αναλύονται στο σχετικό έγγραφο) στο 1ο Δημοτικό σχολείο Κιάτου, με την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας bwin.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • το από 19/04/2022 σχετικό έγγραφο της ένωσης.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018 * για την άμεση έναρξη εργασιών.

  1. B. Αποδέχεται τη δωρεά της ένωσης «ΜΑΖΙ για το ΠΑΙΔΙ» να αναλάβει, σε συνεργασία με την τεχνική εταιρεία «ΔΩΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ» να καλύψει εξολοκλήρου το κόστος των τεχνικών εργασιών, στο 1ο Δημοτικό σχολείο Κιάτου, με την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας bwin.

Γ. Ορίζει τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνο Σαρχάνη ως εκπρόσωπο του Δήμου Σικυωνίων και τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, ως υπεύθυνη για την επίβλεψη των τεχνικών εργασιών στο σχολικό συγκρότημα και την παραλαβή του έργου.

Δ. Εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες και την εκτίμηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης  «ΜΑΖΙ για το ΠΑΙΔΙ» για την πρωτοβουλία του αλλά και σε όσους συνεργάστηκαν και συνέβαλαν στην βελτίωση και αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος της πόλης μας.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 118/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.04.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email