118/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της 12ης/16-07-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ   Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( με τηλεδιάσκεψη)

Αρ. Απόφασης:  118/2021

Περίληψη: Επί του από 2-7-2021 εγγράφου  του Προέδρου της Κοινότητας Μικρού Βάλτου περί : «Αναγκαιότητας απόκτησης ακινήτων για διαπλάτυνση οδού για την πρόσβαση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης» . 

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η  του μηνός Ιουλίου  έτους 2021 ημέρα Παρασκευή     και ώρα 20:30  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   (με Τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 7259/09-7-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  18 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Ζάρκος Δημήτριος  4. Δομετίου Βασίλειος
5 Τσιόγκας Νικόλαος                         6. Θελερίτης Γεώργιος  7. Κουτρέτσης Σπυρίδων 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Μυττάς Ιωάννης    11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Γκούμας Σταμάτιος
13. Γαλάνης Βασίλειος 14.Παπαγεωργίου Δημήτριος 15.Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Κατσιμπούλας Αντώνιος
17. Χουσελάς  Ευάγγελος 18.  Νανοπουλος Βασιλειος    
          ΑΠΟΝΤΕΣ:        
   1. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 2. Φιακάς Παναγιώτης  3. Σώκος Δημήτριος
 4.  Λέγγας Μάρκος 5.  Συριάνος Κων/νος                          6. Παπαβασιλείου Νικόλαος 7. Μαστοράκης Δημήτριος
8. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 9. Μπακόλιας Παναγιώτης     
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

1. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
     
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ :   Ουδείς  

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα  Β΄ προ ημερήσιας διάταξης

   

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί εκτάκτως  και κατεπείγον    λόγω καταληκτικών ημερομηνιών το Β’ προ ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο: «Επί του από 2-7-2021 εγγράφου  του Προέδρου της Κοινότητας Μικρού Βάλτου  περί : «Αναγκαιότητας απόκτησης ακινήτων για διαπλάτυνση οδού για την πρόσβαση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης»  και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

     Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το έκτακτο και κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  παρ. 7 του  Ν. 4555/2018.

Ακολούθως ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το εν λόγω έγγραφο του Προέδρου της Κοινότητας Μικ. Βάλτου κ. Μηλιώτη Γεωργίου,  με το οποίο κρίνει αναγκαία την απόκτηση ακινήτου για την διαπλάτυνση δρόμου, προς την οικία Κουλαυτάκη Μαριάννας καθώς στο εν λόγω σημείο είναι αδύνατη η πρόσβαση σε οχήματα εκτάκτου ανάγκης (ασθενοφόρα , πυροσβεστικά οχήματα κ.λ.π.) λόγω στενότητας της οδού και πρότεινε,  την αγορά οικοπέδων Ιδιοκτησίας Φρυσίρα – Κουμαριανού Γεωργίας (70 τ.μ  περίπου και Ζαρρή Βλασίου (50τ.μ. περίπου) για τον προαναφερόμενο σκοπό.

        

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • τα παραπάνω εκτεθέντα , –   και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

                                                     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ομόφωνα 

Με την θετική ψήφο του Προέδρου της Κοινότητας Μικρού Βάλτου

 

Α.  Θεωρεί, το θέμα  έκτακτο  & κατεπείγον , σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών

 

Β. Διαπιστώνει, την αναγκαιότητα απόκτησης  ακινήτων Ιδιοκτησίας Φρυσίρα – Κουμαριανού Γεωργίας (70 τ.μ  περίπου)  και Ζαρρή Βλασίου (50τ.μ. περίπου) για την διαπλάτυνση οδού, (προς οικία Κουλαυτάκη Μαριάννας) στην Κοινότητα Μικ. Βάλτου  καθώς στο εν λόγω σημείο είναι αδύνατη η πρόσβαση σε οχήματα εκτάκτου ανάγκης (ασθενοφόρα , πυροσβεστικά οχήματα κ.λ.π.) λόγω στενότητας του εν λόγω δρόμου .

Τα προαναφερόμενα  ακίνητα είναι τα μόνα κατάλληλα και διαθέσιμο για την εκπλήρωση του κοινωφελούς  σκοπού,  εφόσον θα χρησιμοποιηθούν  για την επέκταση της υπάρχουσας οδού .

 

Γ.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων για τις δικές τους ενέργειες .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 118/2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 16.07.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email